Life science

Medicinska översättningar och globala innehållstjänster för läkemedels-, medicinteknik- och CRO-bolag 

Oöverträffad expertis inom global sjukvårds- och läkemedelskommunikation

Acolad har över 30 års erfarenhet av översättning och innehållstjänster för life science, med en kompromisslös inställning till kvalitet.  

Vi har en djup förståelse för den föränderliga miljö som ditt företag verkar i, och våra teknik- och tjänstelösningar är utformade för att uppfylla branschkraven: reglering, validering samt efterlevnad av lokala och kulturella krav. 

I våra samarbeten med medicinteknik-, läkemedels-, bioteknik- och CRO-bolag tillhandahåller vi språk- och innehållstjänster av högsta klass, oöverträffad expertis samt branschkännedom som bidrar till att rädda liv. 

Fördelarna med att samarbeta med Acolad är att de tar partnerskapet med sina kunder på allvar, är villiga att diskutera möjligheter till förbättringar av verktyg och processer, och att de brinner för de tjänster som de tillhandahåller. Vi uppskattar verkligen deras kvalitets- och effektivitetsgaranti.

Jennifer Kelly
Vice President Operations, HealthiVibe 

Förenklar produktinformations- och märkningskrav globalt  

Skalar upp för att klara globala tidsplaner för kliniska prövningar 

Har ett centraliserat förhållningssätt till innehåll  för att uppfylla regulatoriska krav 

Ökar projektkvaliteten och -effektiviteten med hjälp av språk- och innehållslösningar 

Våra kunder inom life science

Vi är stolta över att ha ingått långsiktiga partnerskap med några av väldens största läkemedelsbolag, CRO-bolag och laboratorier i Europa, Asien och USA. 


Mångårig life science-expertis

Vi har under många år tillhandahållit innehålls- och språklösningar till life science-branschen och är därmed insatta i de specifika och hårda krav som ställs där. 

 • Amyloidos 
 • Kardiologi (akut hjärtinfarkt) 
 • Kardiologi (förmaksflimmer) 
 • Kardiologi (kranskärlssjukdom) 
 • Hjärt-kärlsjukdom 
 • Kroniska sjukdomar 
 • Kronisk hepatit B 
 • Medfödda hjärtfel 
 • Kranskärlssjukdom 
 • Dermatologi (psoriasis) 
 • Diabetes 
 • Endokrinologi 
 • Gastroenterologi 
 • Genetik (Prader-Willis syndrom) 
 • Gynekologi 
 • Hematologi 
 • Hjärtsjukdom 
 • Immunologi 
 • Infektionssjukdomar 
 • Sömnstörning 
 • Njursjukdom 
 • Leversjukdom 
 • Neurodegenerativ sjukdom (Alzheimer) 
 • Neurologi 
 • Neurologi (Parkinson) 
 • Onkologi 
 • Oftalmologi 
 • Porfyri  
 • Psykiatri 
 • Pulmonologi
 • Njurfunktion 
 • Reumatologi 
 • Schizofreni 
 • Urologi 
 • Hudsjukdom 
 • Virologi 

 • Hjärtenheter 
 • Diabetesvård 
 • Diagnostiska enheter 
 • Mobila enheter 
 • Ortopedi 
 • Kirurgisk utrustning 
 • Synvård 

 • Patientinformation 
 • Patientrapporterade utfall (PRO) 
 • Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans  
 • Kliniska prövningsprotokoll  
 • Förpackning och märkning 
 • Dokument för registreringsansökningar 
 • Bruksanvisningar 
 • Tekniska handböcker 
 • Medicinsk litteratur 
 • Användar- och installationshandböcker för medicinteknisk utrustning 
 • Marknadsföring och reklam  
 • Webbplatser, programvara, mobilappar och sakernas internet 
 • Elearning och utbildning 
 • Juridiska och finansiella dokument 

Teknikstödda språk- och innehållslösningar för life science-branschen

Acolad erbjuder ett komplett ekosystem av lösningar och tjänster till stöd för utveckling, produktion, lokalisering och internationell marknadsföring av läkemedel och medicintekniska produkter, som till alla delar uppfyller de regulatoriska krav som ställs av nationella och internationella hälsomyndigheter runt om i världen. 

Översättningsminnen och ordlistor

Ett översättningsminne är en databas där kundens översättningar sparas så att de kan återanvändas i nya projekt. Tillsammans med ordlistor ger dessa verktyg en mer enhetlig terminologi och varumärkesidentitet. 

Läs mer

Translation Management System (TMS)

Vårt TMS (översättningssystem) tillhandahåller en lösning särskilt anpassad till life science-branschens innehåll, processer och arbetsflöden, som ger fördelar i form av minskad kostnad och tidsåtgång. 

Läs mer

Maskinöversättning (MT)

Life science-anpassning av neural maskinöversättning med smidig upplärning av MT-motor, hantering av språkresurser samt högklassig mänsklig översättning och efterredigering

Läs mer

Konnektorer för översättning och systemintegration

OTS- och skräddarsydda konnektorer för översättning, API:er och integrering med life science-relaterade molnappar, ECM- och WCM-system, RIM, kvalitetssystem och system för kliniska prövningar, samarbetsverktyg, PIM- och DAM-system. 

Läs mer

Acolads tolkhanteringssystem

Acolads tolkhanteringssystem, AIM, revolutionerar internationell life science-kommunikation och underlättar konversationer såväl internt som med externa intressenter.

Läs mer

Läkemedels- och bioteknikbolag

Regulatorisk efterlevnad, kvalitet, integritet, spårbarhet och patientsäkerhet är viktiga faktorer som läkemedels- och bioteknikbolag måste ta hänsyn till när de expanderar sin verksamhet på internationella marknader. Vi kan tillgodose alla dina språkbehov i varje fas av produktlivscykeln, från preklinisk fas till eftermarknad. 

 • Globala produktlanseringar 
 • Regulatorisk efterlevnad  
 • Patientsäkerhet och kompromisslöst kvalitetsarbete 
 • Marknadsledtid 

 1. Översätter klinisk prövningsdokumentation
  • Protokoll, korrespondens, dossierer, patientrekryteringsmaterial, COA-/PRO-instrument
  • Studierelaterad teknik och processer för att säkerställa globalt skalbara, korrekta och vältajmade resultat
 2. Vältajmade registreringsansökningar
  • Djup kunskap om EMA-inlämnanden och etablerade marknader (ROW) 
  • Speciellt utvecklade verktyg för inlämningskrav 
 3. Marknadskommunikation 
  • Lokalisering av webbplatser 
  • Flerspråkig SEO 
  • Lokalisering av marknadsföringsmaterial och desktop publishing 
  • Copywriting och transkreation av marknadsföringstexter 
 4. Patientengagemang och patientupplevelse 
  • Språkproffs specialiserade inom patientengagemang, -marknadsföring och -utbildning om kliniska studier 
  • Tolktjänster och plattformar som möjliggör patientkommunikation på distans 
 5. Översättning av farmakovigilans (t.ex. biverkningar) på ett smidigt och effektivt sätt 
  • Vältajmad rapportering av farmakovigilans 
  • System och processer anpassade för snabba hanteringstider 
  • Teknik för hantering av olika inmatnings- och rapportformat
 6. Översättning av SOP:ar och andra kvalitetsdokument 
 7. Översättning av tillverkningsdokumentation 
 8. Företagskommunikation (HR, juridik, utbildning) 
  • Undertextning och berättarröst för multimedia 
  • Lokalisering av elearning 
  • Tolkning på plats och på distans 

CRO-bolag (klinisk uppdragsforskning)

Kliniska prövningar omgärdas av strikta regler och ger upphov till stora mängder dokument, exempelvis kliniska utfallsbedömningar (COA), patientrapporterade utfall (PRO) klinikerrapporterade utfall (ClinRO) samt annan persons rapporterade utfall (ObsRO), för vilka det krävs ett komplext arbetsflöde för översättning och språklig validering.  

 • Komplexa och mångfacetterade studier på globala marknader 
 • Skapa värde för dina sponsorer 
 • Patientrekrytering och patientkommunikation över hela världen  
 • Regulatorisk efterlevnad 
 • Tids- och kostnadspress 
 • Datainsamling och datasäkerhet 
 • Kvalitet  

 1. Hanterar flerspråkiga studier i hela världen 
 2. Översättning inom klinisk prövning  
  • Kliniska prövningar 
  • Enkätundersökningar 
  • Läkemedelstester 
  • Dossierer för regulatoriskt godkännande 
  • Registreringsansökning och granskning 
  • Marknadsföring 
 3. Patientengagemang och patientrekrytering 
  • Språkproffs specialiserade inom patientengagemang, -marknadsföring och -utbildning om kliniska studier 
  • Webb, broschyrer och multimediautbildning och elearning 
  • Tolkning 
  • Kommunikationsplattformar 
 4. Språklig validering 
  • eCOA 
  • Kognitiv debriefing 
  • Läkares granskningar 
  • Terapiområden 
 5. Teknikstöd för studier 
  • Anpassat för översättning av studier och prövningar, för att möjliggöra global implementering, realtidsövervakning samt insyn i kostnader, kvalitet och process efter studie, region och språk 
  • Säkra system som uppfyller lokala lagkrav 
 6. Oklanderlig kommunikation med intressenter 
  • Hälsovårdsministerier, etikkommittéer, regulatoriska avdelningar, läkemedelssäkerhet 
 7. System och processer: integrering och konnektivitet 
  • API-koppling till interna system  
  • Centralisering och förenkling av processer (kliniska verksamheter, lokala samarbetspartner samt översättning) 

Tillverkare av medicintekniska produkter och produkter för in vitro-diagnostik

Oavsett om medicintekniska produkter är avsedda för läkare eller patienter levereras de alltid med anvisningar, etiketter, förpackningstexter och annat väsentligt material. Översättningar av hög kvalitet bidrar till att produkterna kommer att användas på ett korrekt – och följaktligen säkert – sätt, samt att de uppfyller lokala/regionala regulatoriska krav.  

 • Föränderliga regulatoriska krav 
 • Framtagning av produktrelaterad användardokumentation och märkning 
 • Växande globala marknader som medför fler lokala krav 

 1. Strategisk förståelse för den globala regulatoriska miljön 
 2. Översättning av användardokumentation och märkning 
  • Bruksanvisningar 
  • Användarinstruktioner 
  • Underhålls- och användarhandböcker 
  • Förpackningstexter 
  • Användargränssnitt och mobilappar 
  • Snabbreferensguider 
  • Produktmärkning 
 3. Globala innehållsstrategier för att uppnå långsiktig, skalbar effektivitet 
 4. Copywriting av innehåll  
 5. Bemanning och business process outsourcing 
  • Märkningshantering 
  • Programhantering 
  • Systemadministration 
  • Materiallistehantering 
  • Specialistsupport för illustrationer  
 6. Teknikstöd – kontinuerlig lokalisering via konnektivitet och automatiserat arbetsflöde 
 7. Användning av maskinöversättning och andra banbrytande datorstödda tekniker 
 8. Kundportal för enkel åtkomst till nyckeltal, maskinöversättning och andra språkresurser 

Nyskapande förändringar av processer för engagemang av patientgrupper

Ta reda på hur vi hjälpte ett Fortune-100-företag inom life science att åstadkomma en femtioprocentig kostnadsminskning samt en trettioprocentig tidsbesparing jämfört med hur lång tid det normalt tar att ta fram kliniska prövningsdokument och material för patientengagemang.

Översättare som är experter inom sitt område

Våra kundansvariga, projektansvariga samt språkexperter håller sig uppdaterade om regelverken i de medicinska branscherna. Våra projektledare ansvarar för att utbilda teamet, övervaka lagefterlevnaden samt anpassa översättningslösningar och rutiner till ICH-, EDQM-, MedDRA-, MHRA-, ISPOR-, FDA- och EMA-standarder.

 • Särskilt projektledningsteam
 • Modersmålstalande språkexperter, bosatta i ett land där målspråket talas
 • Processer för kontinuerlig rekrytering, selektering och utvärdering av översättare
 • Tillämpar bästa praxis och optimerade arbetsflöden för regulatoriska eller regionala krav
En kompromisslös inställning till kvalitet

På Acolad visar vår kvalitetsnivå och våra certifieringar hur måna vi är om att säkerställa patientsäkerhet samt uppfylla internationella krav. Vi strävar efter att överträffa lagkraven genom att ständigt förbättra vårt globala kvalitetssystem för att främja en miljö präglad av effektivitet, innovation och högkvalitativa produkter och tjänster. 

Översättare specialiserade inom life science

Språkexperter och projektledare med specifik life science-kompetens 

Certifiering av språkexperter

En av de största utmaningarna i vår bransch är att verifiera språkleverantörers kompetens

Processer för life science

Kvaliteten är beroende av processen. Därför har Acolad utvecklat en omfattande flernivåmetodik för översättningskvalitet som gör det möjligt för oss att åstadkomma kvalitetsförbättringar i alla stadier av produktionsprocessen. 

Verktyg optimerade för life science

För de flesta kunder framstår kvalitet som något abstrakt och subjektivt. Just därför använder vi oss av banbrytande översättningsteknik och en dokumenterad, reproducerbar metod för mätning och bedömning av översättningskvaliteten. 

ISO-certifieringar och kvalitetsstandarder

Allt vi gör är stadigt förankrat i våra ISO-certifierade processer och kvalitetssystem. Vi är certifierade enligt ett flertal bransch- och verksamhetsspecifika ISO-standarder.

Bedömning och mätning (J2450-standarder)

Mätning och bedömning av hög kvalitet för övervakning och korrekta resultat

Lär dig hur vi kan tillhandahålla heltäckande språkstöd för varje fas i din produkts livscykel

Kontakta vårt life science-team idag!