Biovetenskap

Medicinska översättningar och globala innehållstjänster för läkemedels-, medicinteknik- och CRO-bolag.

Oöverträffad expertis inom global sjukvårds- och läkemedelskommunikation

Effektivisera produktmärkning och information

Öka tempot på globala kliniska prövningar

Uppfyll krav på regulatorisk efterlevnad

Öka kvaliteten och effektiviteten i dina projekt

Med över 30 års erfarenhet är Acolad ledande inom kvalitativa biovetenskaplig översättnings- och innehållstjänster. Vi har en djup förståelse för den tuffa miljö som ditt företag verkar i, och våra teknik- och tjänstelösningar har därför utformats för att uppfylla strikta branschstandarder, bland annat för reglering, validering och efterlevnad av lokala och kulturella krav. 
 

I våra samarbeten med medicinteknik-, läkemedels-, bioteknik- och CRO-bolag tillhandahåller vi språk- och innehållstjänster av högsta klass, oöverträffad expertis samt branschkännedom som bidrar till att rädda liv. 

Våra språklösningar för biovetenskapssektorn

Läkemedels- och bioteknikbolag

Det höga tempot och de hårda kraven i läkemedels- och biovetenskapsindustrin gör regulatorisk efterlevnad, kvalitet, integritet, spårbarhet och patientsäkerhet till avgörande faktorer för en framgångsrik expansion på internationella marknader. På Acolad har vi vad som krävs för att uppfylla dina specifika språkbehov under varje steg i produktens livscykel, från de inledande kliniska prövningarna till när produkten är marknadsförd och såld. 

 • Produktlanseringar
 • Regulatorisk efterlevnad  
 • Patientsäkerhet 
 • Kvalitetskrav 
 • Marknadsledtid 

 Översättning inom klinisk prövning

 • Protokoll, korrespondens, dossierer, patientrekryteringsmaterial, COA-/PRO-instrument
 • Implementering av teknik och processer för skalbarhet, precision och snabbhet

 Vältajmade registreringsansökningar

 • Djup kunskap om EMA-inlämnanden och etablerade marknader (ROW)
 • Speciellt utvecklade verktyg för inlämningskrav

 Marknadskommunikation

 • Lokalisering av webbplatser
 • Flerspråkig SEO
 • Kulturellt anpassade kampanjer
 • Copywriting och transkreation
 • Transkreation av marknadsföringsmaterial

 Patientengagemang

 • Kulturellt lämpligt material
 • Mångfald i rekryteringsarbetet
 • Tolktjänster och -lösningar

 Vältajmad rapportering av farmakovigilans

 • System och processer anpassade för snabba hanteringstider
 • Teknik för hantering av olika inmatnings- och rapportformat
 • Översättning av SOP:ar och andra kvalitetsdokument

 Översättning av tillverkningsdokumentation

 Företagskommunikation (HR, juridik, utbildning)

 • Lokalisering av multimedia
 • Lokalisering av onlinekurser
 • Tolkning på plats och på distans
 • Transkribering

Klinisk forskning

Kliniska prövningar omgärdas av strikta regler och ger upphov till stora mängder dokument, exempelvis kliniska utfallsbedömningar (COA), patientrapporterade utfall (PRO) klinikerrapporterade utfall (ClinRO) observatörrapporterade utfall (ObsRO), för vilka det krävs ett avancerat arbetsflöde för översättning och språklig validering. 

 • Komplexa globala marknadsundersökningar
 • Maximera värdet för sponsorerna 
 • Global patientrekrytering och patientkommunikation
 • Regulatorisk efterlevnad 
 • Tids- och kostnadspress 
 • Säker datahantering
 • Kvalitet  

 Hantering av flerspråkiga studier

 Översättning inom klinisk prövning

 Patientengagemang och patientrekrytering

 Språklig validering

 • eCOA
 • Kognitiv debriefing
 • Läkares granskningar
 • Terapiområden

 Teknisk rådgivning och processrådgivning

 • Kommunikation med intressenter
 • Systemens efterlevnad
 • API och konnektorer

Medicinteknisk produkt och produkt för in vitro-diagnostik 

Oavsett om medicintekniska produkter är avsedda för läkare eller patienter levereras de alltid med anvisningar, etiketter, förpackningstexter och annat väsentligt material. Det är mycket viktigt att kvaliteten på översättningarna av detta material håller måttet. Det säkerställer inte bara en korrekt och säker användning av produkterna – det garanterar också efterlevnaden av lokala och regionala regulatoriska krav. 

 • Regulatoriska krav under utveckling 
 • Användardokumentation och märkning 
 • Globala marknader och lokala krav 

 Rådgivning om den globala regulatoriska miljön

 Användardokumentation och märkning

 • Bruksanvisningar
 • Användarinstruktioner 
 • Underhålls- och användarhandböcker 
 • Förpackningstexter 
 • Användargränssnitt och mobilappar
 • Snabbreferensguider 
 • Produktmärkning 

 Globala innehållsstrategier för att uppnå långsiktig, skalbar effektivitet

 Copywriting av innehåll

 Bemanning och business process outsourcing

 • Märkningshantering 
 • Programhantering 
 • Systemadministration 
 • Materiallistehantering 
 • Specialistsupport för illustrationer  

 Konnektivitet och automatiserade arbetsflöden

 Maskinöversättning, AI och andra banbrytande datorstödda tekniker 

 Kundportal för enkel åtkomst till nyckeltal, maskinöversättning och andra språkresurser

Teknikstödda språk- och innehållslösningar för biovetenskapsbranschen

Acolad erbjuder ett komplett ekosystem av lösningar och tjänster skräddarsydda för utveckling, produktion, lokalisering och internationell distribution av läkemedel och medicintekniska produkter och tjänster som till alla delar uppfyller de regulatoriska krav som ställs av hälsovårdsmyndigheter runt om i världen. 

AI-drivna innehållstjänster och arbetsflöden

Våra avancerade maskininlärningsalgoritmer bidrar till snabba och kvalitativa översättningar så att allt material är anpassat till de språkliga och kulturella nyanserna. Den här AI-drivna strategin ger ett mer precist lokaliserat innehåll och snabbare översättningar, vilket är av högsta vikt för en vältajmad global distribution och efterlevnad.

Tolktjänster för global hälso- och sjukvård

Acolads globala nätverk av certifierade medicinska tolkar har tillgång till den mest avancerade tekniken och kan hjälpa dig på vårdkonferenser och seminarier, regulatoriska möten och revisioner, med projekt inom forskning och utveckling och underlätta patientvård i globala vårdmiljöer.

Tjänster inom medicinsk transkribering

Vi tillhandahåller medicinsk transkribering för alla typer av kommunikation och material, konferenser, symposier, seminarier och ljudinspelade patientjournaler. Våra medicinska transkriberare arbetar på plats eller utifrån inspelningar och upprätthåller strikta sekretesstandarder som respekterar känslighetsnivån för medicinska data och forskningsdata.

Språklig validering och kvalitetssäkring

För de flesta kunder framstår kvalitet som något abstrakt och subjektivt. För Acolad handlar allting om processen. Det är därför vi har valt en metod i flera skikt och förstärkt den med AI-teknik som säkerställer precision och konsekvent kvalitet under alla steg i innehållets livscykel.

Internationell marknadsföring och kommunikation

Skapa förtroende på olika marknader med vår expertis på att hantera den svårnavigerade kommunikationen inom biovetenskap. Vårt team av experter på flerspråkig SEO, medicinska copywriters och digitala marknadsförare har avancerade branschkunskaper och kan förbättra ditt varumärkes synlighet och förbereda det för global framgång.

Företagskommunikation

Våra tjänster är även utformade för att underlätta kommunikationen med viktiga intressenter i branschen, däribland hälsovårdsministerier, etiska kommittéer och byråer för rättsliga frågor, samt i olika företagskanaler som HR, juridik och utbildning.

ISO-certifieringar och kvalitetsstandarder

Allt vi gör är stadigt förankrat i våra ISO-certifierade processer och kvalitetssystem. Vi är certifierade enligt ett flertal bransch- och verksamhetsspecifika ISO-standarder.

Ett team med specialiserade lingvister certifierade för biovetenskapsbranschen

I teamet finns språkexperter som arbetar med sitt modersmål som målspråk och som säkerställer innehållets kulturella och språkliga korrekthet. Dessutom håller de sig uppdaterade om förändringar i de bestämmelser som reglerar läkemedelsbranschen. Våra projektledare ansvarar för att utbilda teamet, övervaka lagefterlevnaden samt anpassa översättningslösningar och rutiner till ICH-, EDQM-, MedDRA-, MHRA-, ISPOR-, FDA- och EMA-standarder.

 • Särskilt projektledningsteam
 • Modersmålstalande språkexperter, bosatta i ett land där målspråket talas
 • Processer för kontinuerlig rekrytering, selektering och utvärdering av översättare
 • Optimerade arbetsflöden för regulatoriska eller regionala krav

Utforska hur våra heltäckande språklösningar kan vara till hjälp under alla faser i produktens livscykel.

Vanliga frågor och svar

Är biovetenskaplig lokalisering nytt för dig? Vi har svaren.

Lokaliseringen säkerställer att det biovetenskapliga innehållet anpassas på ett korrekt sätt till målmarknaderna, med förbättrad tillgänglighet och efterlevnad.

Lokalisering är viktigt för organisationer inom biovetenskap för att effektivt kommunicera med globala målgrupper och uppfylla regulatoriska krav.

Bland annat behöver dokument från kliniska prövningar, etiketter, förpackningar, mjukvara och marknadsföringsmaterial lokaliseras. 

Lokaliseringen förstärker säkerheten inom biovetenskap genom att säkerställa korrekt översättning av viktig medicinsk information, och minskar därmed riskerna och antalet missförstånd.

Prioritera de språk som är relevanta för de målmarknader, regulatoriska krav och regioner där dina biovetenskapliga produkter marknadsförs.

Vi säkerställer att kvaliteten på våra biovetenskapliga översättningar är hög med hjälp av ämnesexperter, rigorösa kvalitetskontroller och genom att se till att branschens ISO-standarder uppfylls.

Ja, vi kan prioritera brådskande förfrågningar om biovetenskaplig översättning för att klara kritiska tidsgränser och få ut kommunikationer i tid.

Vi håller biovetenskapliga dokument under strikt sekretess med hjälp av sekretessavtal, en säker infrastruktur och genom att uppfylla etablerade sekretessregler.

Kostnaden för lokalisering av biovetenskapligt innehåll varierar beroende på projektets omfattning, vilka språkpar som ska hanteras, innehållets volym och specifika krav. Kontakta oss för en anpassad offert.

Inom biovetenskaplig lokalisering hjälper teknik och AI till med att effektivisera processer och förbättra enhetligheten. De bidrar även till snabbare och mer korrekta översättningar.