Fallstudie

Ökat patientengagemang i kliniska prövningar via översättning

Säkerställ patientengagemang världen över – från rekrytering till positiva omnämnanden.

 


Kunden

Vår kund är ett Fortune 100-företag inom biovetenskap, vars läkemedelsgren har tillverkat läkemedel i mer än 50 år. Acolad Life Sciences har översatt dokument för kliniska prövningar och material för patientengagemang i form av bland annat patientjournaler, reklam för undersökningar, undersökningsprotokoll och ICF-dokument.


Utmaningen

Vår kund, en stor global tillverkare av läkemedelsprodukter, har sett en exponentiell ökning av antalet kliniska prövningar de genomför världen över. Som resultat blev det svårt för det kliniska operativa teamet att klara av de ökade volymerna med de befintliga processerna.

Den ursprungliga processen innebar att företagets Operations Recruitment Manager (ORM) kontaktade de lokala prövningscheferna för att ta reda på vilket material som behövdes i deras respektive regioner för att engagera till deltagande i kliniska prövningar.

ORM samordnade sedan med den kreativa byrån för att ta fram materialet och läsa in det i kundens eTMF system. När materialet skapats skickade ORM det till Acolad för översättning.

När översättningen var färdig skickade Acolad filer till de lokala prövningscheferna för granskning innan de slutliga kopiorna levererades till ORM. Sedan överförde ORM materialet till företagets eTMF och tillbaka till de lokala prövningscheferna för slutgodkännande.

Lösningen

Acolad och kunden samarbetade för att implementera följande:

  • Pilotprojekt 1: översättning inom klinisk prövning på 24 språk
    Acolad använde Global Translation Center (en webbaserad portal som driftas av Acolad) för en undersökning på 24 språk. Avsikten var att göra arbetsflödet mellan kunden och Acolad smidigare. Acolad samarbetade med kunden för att lansera portalen och utbilda kundens pilotteam. Dessutom erbjöd kundens team värdefull återkoppling som senare tillämpades i portalen.
  • Pilotprojekt 2: Undersökning bland de lokala prövningscheferna om engagemang till deltagande i kliniska prövningar på 32 språk
    Ett andra pilotförsök genomfördes i en undersökning på 32 språk, där Acolad åtog sig att fråga de lokala prövningscheferna vilket material som behövs för kliniska prövningar. Acolad har också arbetat direkt med den externa kreativa byrån för att samla in material som kräver översättning. Dessutom fick Acolad åtkomst till eTMF-systemet för direkt upp-/nedladdning av material. Slutligen arbetade Acolad direkt med de lokala prövningscheferna för granskning av det översatta materialet.
Slutsats

Resultatet

De tidsvinster som gjordes genom att låta undersökningsarbetet gå genom portalen visade sig i princip omedelbart. Den inledande pilotundersökningen resulterade i kostnadsbesparingar på 65 %.

ORM slapp utföra samordningsuppgifterna och kunde i stället utnyttja sin värdefulla expertis till att genomföra fler undersökningar. Tack vare effektiviseringen av arbetsflödet kunde hanteringstiderna kapas med så mycket som tre veckor

Sammanlagt fick kunden en kostnadsminskning på 50 % och tidsbesparingar på 20–30 % jämfört med vad teamet normalt sett behövde för att ta fram material till sina undersökningar.

Detta resulterade i att Acolad valdes som prioriterad språktjänstleverantör för att arbeta med ytterligare undersökningar.

Förtroendenivån och samarbetet mellan Acolad och den här kunden möjliggjorde vidare utveckling av processen för ständiga förbättringar och effektivitetsvinster. Därigenom kan kundens team ta ett steg tillbaka från hanteringen av översättningsprocessen och fokusera mer på att uppfylla det ökande interna behovet av stöd för fler studier allteftersom företaget växer.

Skala upp det digitala patientengagemanget, från att delta i kliniska prövningar till att följa behandlingar

Hör av dig till vårt Life Sciences-team så berättar de hur vi kan hjälpa dig