Vilket är det bästa sättet att förbättra sina språkkunskaper?

Upptäck den bästa språkinlärningsmetoden för dig, oavsett om det handlar om onlinekurser, en lärarledd metod eller en hybrid mellan båda.

date icon12 mars, 2020     tag iconOnlinekurser

Språkkunskaper blir allt viktigare i en alltmer globaliserad omvärld. Företag har kundbaser som talar olika språk och dessutom har individuella behov: Ett nytt kontor behöver en chef eller någon som kan hålla introduktionsutbildning för lokalpersonal. En medarbetare behöver fräscha upp sina språkkunskaper inför ett utlandsuppdrag. Någon vill förbättra sina språkkunskaper inför en permanent flytt till ett annat land. I sådana här fall är goda kunskaper i det lokala språket även en styrka rent socialt.

Med andra ord kan behoven vara av många olika slag. Språkkunskaper kan alltså behöva utvecklas både på företaget och på individnivå. Hur kan man kombinera språkutbildning med arbete och fritid? Som tur är finns det flexibla alternativ.

Vad finns det för alternativ när man vill förbättra sina språkkunskaper?

Vi har alla våra olika skäl till varför vi går en språkkurs. Kanske vill du fräscha upp dina befintliga kunskaper eller lära dig ett nytt språk. Vår motivation och hur mycket tid vi har över för studier varierar också. Även om det är många faktorer som spelar in så är det fullt möjligt att hitta det bästa inlärningssättet för var och en.

Lärarledd utbildning

Modifierbarhet är en av styrkorna hos lärarledd undervisning. En språklärare kan testa och utvärdera deltagarens kunskapsnivå för att utveckla personens språkkunskaper ytterligare. Om målet är att förbättra befintliga språkkunskaper kan utbildningen anpassas så att den bättre uppfyller behoven i samband med befintliga och framtida arbetsuppgifter. Det här kan man bland annat göra genom att förbättra deltagarnas presentationsteknik och förhandlingsförmåga på ett annat språk. Om utvecklingsbehovet till exempel handlar om att skriva vissa typer av text så läggs fokus på att uppnå det målet.

När det gäller lärarledd undervisning är återkoppling den största fördelen när det handlar om motivation och kontinuitet. En professionell utbildare uppmärksammar förbättringar och vet hur de ska visa på framstegen. Det gör att deltagaren blir motiverad att fortsätta. Deltagaren får också information om vad han eller hon bör fokusera på för att bli ännu bättre. En språklärare bör betraktas som en coach mer än någonting annat. Liksom i sportens värld är målet att förbättra och finjustera deltagarens kunskaper med hjälp av de tillgängliga resurserna.

Och ja, språkläraren kan ge dig hemuppgifter. Det beror självklart på läraren, men du kommer antagligen att få hemuppgifter eftersom det är meningen att lärandet ska fortsätta utanför lektionerna. Lärandet går åt båda håll: om något som diskuterats på språkkursen är otydligt eller om det uppstår frågor utanför lektionerna kan och bör du ta upp dem med språkläraren. Läraren finns där för att hjälpa dig och rätta till eventuella misstag.

Lärarledd undervisning erbjuds antingen som enskild undervisning eller i mindre grupper. I små grupper måste deltagarnas kunskapsnivå vara ungefär densamma för alla för att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen. Ingen vill vara med på en lektion där man repeterar saker som man redan kan – eller där man hamnar på efterkälken från start.

Tack vare informationstekniken kan den lärarledda undervisningen göras mycket flexibel, eftersom utbildningen bedrivs via nätet. Deltagarna i språkkursen kan till exempel delta via en dator på arbetsplatsen eller hemma. Allt de behöver är en dator, surfplatta eller smarttelefon. Inte desto mindre verkar många som vill lära sig språk föredra lärarledd undervisning. Den kan hållas i ett konferensrum på arbetsplatsen eller på någon annan lämplig lugn plats som kan bokas. Utbildningen kan också äga rum i Acolads lokaler.

Lärarledd undervisning är särskilt lämpligt för deltagare som i stor utsträckning behöver utveckla sina muntliga färdigheter eller sin förmåga att skriva vissa typer av texter. Den här undervisningen skräddarsys alltid. Ämnena och innehållet väljs för att främja utvecklingen av de språkkunskaper och kompetenser som behövs i jobbet.

Lärarledd undervisning kräver att deltagaren engagerar sig och har möjlighet att delta i lektioner. Det kan krävas att deltagaren får tillstånd från sin arbetsgivare för att kunna delta i utbildningen under arbetstid. Lektioner under lunchrasten är ett överraskande populärt sätt att organisera utbildningen.

Självstudier

Det finns särskilt många olika alternativ för självstudier. Mängder av olika sorters utbildningsmaterial finns tillgängliga, till och med från bibliotek. Kursinnehållet levereras genom ett omfattande utbud av digitalt utbildningsmaterial.

Det kan vara svårt att välja bland alla olika material. Vilka material passar bäst för dig och erbjuder bäst stöd åt dina individuella utbildningsbehov? Det kan ta lång tid att göra rätt val.

När det gäller självstudier måste deltagaren vara motiverad för ett systematiskt långsiktigt lärande. Den som studerar måste ha tydliga mål. För att genomföra självstudier krävs att man är mycket självgående och motiverad för att klara att bemästra ett språk på egen hand.

En av fördelarna med självstudier är den stora flexibiliteten. Materialet som används i självstudier är sällan avhängigt av plats och tid. Du kan göra övningarna därhemma på kvällen eller testa din hörförståelse medan du pendlar till jobbet. Digitalt utbildningsmaterial erbjuder en helt annan nivå av frihet jämfört med lärarledd undervisning.

Det kanske inte finns så många möjligheter till självstudier på arbetstid, om inte arbetsgivaren tillhandahåller material och på andra sätt uppmuntrar lärandet. För företag är språkkunskaper hos personalen alltid en styrka, eftersom den här kompetensen ger företagen möjligheter att erbjuda kunder och andra intressenter bättre service.

Men självstudier täcker inte in alla färdigheter. Självstudiematerial är idealiskt för att förbättra läs- och hörförståelse, men det är inte lika effektivt som lärarledd undervisning när det handlar om muntlig förmåga. Det gäller också i viss mån den skriftliga språkförmågan. Du får inte heller den viktiga återkopplingen som hjälper dig att fokusera på dina individuella utbildningsbehov. Digitalt utbildningsmaterial erbjuder ofta återkoppling på övningar och tester, så den som studerar lämnas inte helt utan feedback.

Hybridutbildning

Hybridutbildning kombinerar fördelarna med självstudier och lärarledd undervisning och gör det möjligt att utveckla alla aspekter av språkinlärningen. Språkläraren fokuserar på utvecklingsbehoven och ger återkoppling och förbättringstips. Utanför lektionstid fokuserar deltagaren på självstudiematerial, antingen på egen hand eller tillsammans med en lärare, vilket gör att det inte behövs privatlektioner lika ofta som med lärarledd undervisning.

Hybridutbildning är mest effektivt när deltagaren vet att han/hon behöver uppmuntran och vägledning från en språklärare, men samtidigt har motivation att ägna viss egen tid åt att förbättra sina språkkunskaper. Läraren ansvarar för att hjälpa kursdeltagaren omsätta sina kunskaper i praktiken i jobbet på ett så effektivt sätt som möjligt.

Läs mer om våra språkutbildningstjänster

Urvalskriterier för inlärningsmetoder

Vi har tagit upp några styrkor och svagheter hos de här olika inlärningsmetoderna. Nu ska vi ta en titt på hur metoderna står sig när det gäller olika urvalskriterier.

Inlärningshastighet

När målet är att lära sig mycket på kort tid är hybridutbildning det mest naturliga alternativet. Genom hybridutbildning får deltagaren möjlighet att utvecklas kontinuerligt – och förmodligen också snabbare än med andra metoder. Lärarledd undervisning erbjuder utmärkta möjligheter att fokusera på identifierade utvecklingsbehov. Om det finns möjlighet att ha täta lektioner kan den här metoden till och med vara mer effektiv än hybridutbildning.

Självstudier är en långsammare inlärningsmetod än de andra två alternativen. Avsaknaden av lärare och återkoppling kan också leda till en situation där utbildningsmaterialet till exempel visar sig vara för svårt. Den studerande ansvarar själv för sina framsteg och sin motivationsnivå.

Effektivitet

Hybridutbildning är tveklöst den mest effektiva metoden av alla tre. Under lektionerna kan deltagaren fokusera på att prata och skriva språket. Utanför lektionstid kan han/hon koncentrera sig på att läsa och träna hörförståelse. Lika mycket uppmärksamhet ägnas åt alla språkliga aspekter.

Lärarledd undervisning är som mest effektiv när det handlar om individuella behov av att förbättra språkkunskaper. Hur effektiva självstudierna är beror till stor del på deltagarens motivation och vilken tid som står till förfogande. Utmaningarna ligger i att utvärdera den personliga utvecklingen, särskilt när det gäller att tala och skriva språket.

Bekvämlighet

Vad olika människor känner sig bekväma med är mycket individuellt. Om du känner att du lär dig bäst med hjälp av en lärare är antagligen lärarledd undervisning det naturliga valet för dig. Lektionerna är tidsbundna, men platsen är flexibel eftersom de flesta verktyg för distansundervisning även fungerar via smartphones.

Vid självstudier är det du som bestämmer tempot. Du kan gå tillbaka till det digitala utbildningsmaterialet hur ofta du vill, till och med varje dag, helt utifrån dina egna behov. Om du är för bekväm när det gäller schema och plats är det inte så troligt att du uppnår dina mål.

Hybridutbildning är en kombination av lärarledd utbildning och självstudier. Det är därför ett minst lika bra alternativ som självstudier och lärarledd undervisning.

Arbetsgivarens önskemål spelar också in. Om du kan delta i lärarledd undervisning på arbetstid behöver du inte kompromissa så mycket med din fritid. I hybridutbildning kan du fortsätta att studera efter arbetstid utifrån din egen nivå av motivation och ork.

Pris

Om priset är en avgörande faktor bör du välja självstudier. Det finns mycket kostnadsfritt utbildningsmaterial tillgängligt via nätet och på biblioteket. Digitalt utbildningsinnehåll finns också tillgängligt till mycket överkomliga priser. Kvaliteten kan variera och utmaningen är att hitta det innehåll som passar dina utbildningsmål bäst.

Lärarledd undervisning är det dyraste alternativet. Men kom ihåg att läraren kan skräddarsy utbildningen utifrån dina behov. Du betalar för en personligt anpassad utbildning.

Prismässigt ligger hybridutbildningen mellan de två andra alternativen, eftersom bara en del av undervisningen är lärarledd. Lärarledd undervisning kompletteras av digitalt material som stödjer inlärningen men sänker de totala kostnaderna.

Vilken är den bästa inlärningsmetoden för dig?

Det kanske var länge sedan du senast deltog i en språkutbildning. Men ditt inlärningsbeteende har antagligen inte förändrats så mycket. Vårt inlärningsbeteende förändras sällan. Om du vet med dig att en krävande lärare inspirerar dig att göra ditt bästa är antagligen lärarledd undervisning det bästa alternativet för dig. Hybridutbildning är också ett bra alternativ. När en språklärare sätter upp tydliga mål vet du vad du ska fokusera och sikta på.

Om du är van vid att sätta egna mål och kan behålla en hög motivationsnivå även utan vägledning, är självstudier helt klart det bästa sättet för dig att förbättra dina språkkunskaper.

Den enda skillnaden nu är du inte kommer att studera för att höja ett betyg eller få godkänt i en kurs. Du lär dig för din egen skull, för att utvecklas inför framtida utmaningar.

Sammanfattning

Över tid har inlärningsmetoderna utvecklats för att passa behoven av språkutbildning hos företag på ett bättre sätt. Utbildningen är numera mindre beroende av tid och plats. Men vissa aspekter av lärandet har inte tappat sin lockelse trots den digitala revolutionen. Många människor föredrar fortfarande en utbildning som leds av en språkutbildare som coachar kursdeltagaren i att uppnå de uppsatta målen.

Hybridutbildning är det bästa alternativet för deltagare som behöver återkoppling och vägledning, men som även är beredda att utveckla sina kunskaper med hjälp av självstudiematerial.

Självstudier är lämpliga för deltagare som vet hur man sätter upp realistiska mål för sig själva och som kan bibehålla en hög motivationsnivå utan vägledning och individuell återkoppling. Digitalt innehåll som utvecklats för specifika målgrupper gör det möjligt för självständiga språkstuderande att förbättra sina språkkunskaper i arbetslivet.

Motivation är den viktigaste faktorn när man ska lära sig språk. Motivationen blir viktig när behoven i arbetslivet förändras

Har ditt företag behov av att utveckla personalens språkkunskaper? Planerar ni på ert företag att erbjuda medarbetarna möjlighet att studera språk vid sidan av arbetet? Välkommen att kontakta oss! Våra experter hjälper dig gärna att hitta det optimala alternativet för språkutbildning för dig och ditt företag.


date icon12 mars, 2020     tag iconOnlinekurser

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar