Mikä on paras tapa parantaa kielitaitoa?

Selvitä, mikä on itsellesi paras tapa oppia kieltä: e-learning, opiskelu opettajan johdolla vai näiden yhdistelmä.

date icon12. maaliskuuta 2020     tag iconE-learning

Kansainvälistyvässä maailmassa kielitaidon merkitys on entistä suurempi. Yritysten asiakkaat puhuvat monia eri kieliä, ja myös yritysten sisällä on yksilöllisiä kielitarpeita: Uuteen ulkomaan toimistoon voidaan tarvita johtaja tai henkilö, joka perehdyttää paikalliset työntekijät. Vastaavasti nykyiset työntekijät voivat tarvita kertausopintoja ennen tilapäistä ulkomaan komennusta – tai jopa pysyvää muuttoa. Tällaisessa tilanteessa paikallisen kielen osaaminen on myös sosiaalinen valtti.

Tarpeita on siis monenlaisia, ja kielitaitoa on kehitettävä sekä yritysten että yksilöiden tasolla. Mutta miten kielikoulutus sovitetaan työn ja vapaa-ajan lomaan? Saatavilla on onneksi lukuisia joustavia vaihtoehtoja.

Miten omaa kielitaitoa voi parantaa?

Meillä on kaikilla omat syymme opiskella kieliä. Toiset haluavat verestää muistiaan, toiset oppia kokonaan uuden kielen. Myös opiskelumotivaatio ja käytettävissä oleva aika vaihtelevat yksilöllisesti. Vaikka oppimisen lähtökohdat vaihtelevat, jokaiselle on mahdollista löytää paras tapa oppia.

Opiskelu opettajan johdolla

Muunneltavuus on yksi opettajan johdolla tapahtuvan opiskelun vahvuuksista. Kielikouluttaja voi testata ja arvioida oppijan taitotason ja räätälöidä opetuksen sen mukaan. Jos tavoitteena on kehittää nykyistä osaamista, koulutuksessa voidaan vahvistaa henkilön nykyisessä tai tulevissa tehtävissä tarvittavia taitoja. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi esitys- tai neuvottelutaitojen hiomista vieraalla kielellä. Jos taas kehitystarpeet liittyvät tietynlaisten tekstien kirjoittamiseen, painopiste voi olla kirjallisessa viestinnässä.

Motivaation ja jatkuvuuden näkökulmasta palaute on suurin etu opiskelussa opettajan johdolla. Ammattitaitoinen kouluttaja huomaa kielitaidon parantumisen ja osaa tuoda sen kannustavalla tavalla esiin. Tämä motivoi jatkamaan opiskelua. Opiskelija saa myös tietoa asioista, joita hän voisi kehittää jatkossa. Kielikouluttaja on ennen kaikkea valmentaja. Urheiluvalmentajan tapaan hänen tavoitteenaan on parantaa ja hioa oppijan taitoja hyödyntämällä saatavilla olevia resursseja.

Ja kyllä – kielikouluttaja voi antaa myös läksyjä. Tämä riippuu tietysti kouluttajasta, mutta todennäköisesti opiskelu sisältää kotitehtäviä, sillä oppimista on tarkoitus jatkaa myös oppituntien ulkopuolella. Opiskelu perustuu yhteistyöhön: jos jokin tunnilla käsitelty asia jää epäselväksi tai oppituntien ulkopuolella mieleen tulee kysymyksiä, näistä voi ja kannattaa keskustella kouluttajan kanssa. Auttaminen ja virheiden korjaaminen on heidän työtään.

Opettajan johdolla tapahtuvaa oppimista voidaan järjestää yksilöille tai pienryhmille. Pienryhmässä osallistujien on oltava taidoiltaan samaa tasoa, jotta koulutus olisi mahdollisimman tehokasta. Tuttujen asioiden läpikäyminen on turhauttavaa – samoin kuin putoaminen heti kärryiltä.

Teknologia tuo joustavuutta opettajajohtoiseen oppimiseen, kun koulutusta voidaan järjestää myös verkossa. Opiskelijat voivat osallistua tunneille esimerkiksi töistä tai kotoa käsin. He tarvitsevat vain tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen. Useimmat opiskelijat suosivat kuitenkin edelleen kasvokkain tapahtuvaa koulutusta, jota voidaan järjestää yrityksen kokoustilassa tai muussa koulutukselle varatussa hiljaisessa tilassa. Koulutus voidaan järjestää myös Acoladin tiloissa.

Opettajan johdolla oppiminen sopii erityisesti oppijoille, joilla on tarve kehittää merkittävällä tavalla puhutun kielen tai tietyntyyppisten tekstien kirjoittamisen taitojaan. Tämä edellyttää aina opetuksen räätälöintiä. Aiheet ja sisältö valitaan siten, että ne tukevat parhaalla tavalla kielitaidon ja työssä suoriutumisen kehittymistä.

Opettajan johdolla opiskelu edellyttää sitoutumista ja mahdollisuutta osallistua oppitunneille. Tämä voi edellyttää, että työntekijä saa osallistua koulutukseen työaikana. Oppituntien järjestäminen lounastauon aikana on yllättävän suosittua.

Itseopiskelu

Kieliä voi opiskella itsenäisesti monella tapaa. Esimerkiksi kirjastoista on saatavilla valtavasti opiskelumateriaalia. Näitä materiaaleja täydentää laaja digitaalisten materiaalien valikoima.

Vaihtoehtojen runsaus tekee valinnasta vaikeaa. Mitkä materiaalit tukevat yksilöllistä oppimistyyliä ja oppimistarpeita? Oikean valinnan tekeminen voi olla työläs prosessi.

Itseopiskelussa oppijan on oltava motivoitunut opiskelemaan järjestelmällisellä tavalla. Opiskelulle on asetettava selkeä tavoite. Kielen itsenäinen opiskelu edellyttää vankkaa itseohjautuvuutta ja motivaatiota.

Joustavuus kuuluu itseopiskelun vahvuuksiin. Materiaaleja voi yleensä käyttää missä ja milloin tahansa. Harjoitustehtäviä voi tehdä illalla töiden jälkeen tai kuullunymmärrystä voi kehittää kuuntelemalla materiaaleja työmatkan aikana. Digitaaliset materiaalit tarjoavat aivan erilaista vapautta kuin opettajan johdolla tapahtuva oppiminen.

Työpäivän aikana itseopiskeluun voi olla niukasti mahdollisuuksia, ellei työnantaja tarjoa materiaaleja ja kannusta muuten opiskeluun. Yrityksille työntekijöiden kielitaidosta on aina hyötyä, sillä se vaikuttaa henkilöstön kykyyn palvella asiakkaita ja viestiä muiden sidosryhmien kanssa.

Itseopiskelu ei kuitenkaan kata kaikkia kielitaidon osa-alueita. Itseopiskelu soveltuu hyvin luetun- ja kuullunymmärtämisen kehittämiseen, mutta kielen puhumista ne eivät kehitä yhtä tehokkaasti kuin opettajajohtoinen opiskelu. Sama pätee jossain määrin myös kielen kirjoittamiseen. Myös yksilöllinen palaute, joka auttaa keskittymään omiin kehityskohteisiin, jää uupumaan. Jonkinlaista palautetta itseopiskelijakin voi toki saada digitaalisten oppimateriaalien tehtävistä ja kokeista.

Hybridiopiskelu

Hybridiopiskelussa yhdistyvät itseopiskelun ja opettajan johdolla tapahtuvan opiskelun vahvuudet, ja se auttaa kehittämään kielitaidon jokaista osa-aluetta. Kielikouluttaja keskittyy opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin ja antaa palautetta ja vinkkejä taitojen kehittämiseen. Oppituntien ulkopuolella opiskelu tapahtuu itseopiskelumateriaalien avulla joko itsenäisesti tai valvotusti, jolloin yksityistunteja tarvitaan harvemmin kuin puhtaasti opettajajohtoisessa opiskelussa.

Hybridiopiskelu on tehokkain vaihtoehto, kun opiskelija tietää tarvitsevansa kielikouluttajan kannustusta ja opastusta mutta on myös motivoitunut käyttämään omaa aikaa kielitaitonsa parantamiseen. Kouluttaja auttaa opiskelijaa hyödyntämään taitojaan töissä mahdollisimman tehokkaasti.

Lue lisää kielen oppimisen palveluistamme

Opiskelutavan valintakriteerit

Olemme käsitelleet edellä eri opiskelutapojen vahvuuksia ja heikkouksia. Katsotaan seuraavaksi, millaisina nämä tavat näyttäytyvät eri valintakriteerien valossa.

Oppimisnopeus

Kun tavoitteena on oppia paljon lyhyessä ajassa, hybridiopiskelu on luonnollisin vaihtoehto. Hybridiopiskelussa oppija voi kehittyä jatkuvasti – ja todennäköisesti nopeammin kuin muilla opiskelutavoilla. Opettajan johdolla tapahtuvassa opiskelussa on helppo keskittyä tunnistettuihin kehityskohteisiin. Jos tunneille on mahdollista osallistua usein, tämä voi olla hybridiopiskeluakin tehokkaampi vaihtoehto.

Itseopiskelu on kahta muuta tapaa hitaampi menetelmä. Opettajan ja palautteen antajan puuttuminen voi johtaa esimerkiksi tilanteeseen, jossa oppimismateriaalit osoittautuvat liian vaativiksi. Oppija on itse vastuussa edistymisestä ja motivaation säilyttämisestä.

Tehokkuus

Hybridiopiskelu on ehdottomasti tehokkain oppimistapa. Oppituntien aikana oppija voi keskittyä kielen puhumiseen ja kirjoittamiseen. Tuntien ulkopuolella painopiste on luetun- ja kuullunymmärtämisessä. Kaikki osa-alueet saavat yhtä paljon huomiota.

Opettajan johdolla opiskeleminen on tehokkainta, kun kielitaidon kehitystarve on yksilöllinen. Itseopiskelun tehokkuuteen vaikuttavat merkittävästi opiskelijan motivaatio ja käytettävissä oleva aika. Haasteeksi muodostuu usein oman kehityksen arvioiminen erityisesti puhumisen ja kirjoittamisen osalta.

Kätevyys

Kätevyys on hyvin subjektiivinen kokemus. Jos koet oppivasi parhaiten ohjattuna, opiskelu opettajan johdolla on todennäköisesti sinulle kätevin vaihtoehto. Oppitunnit järjestetään tiettyyn aikaan, mutta etäyhteydellä niihin voi yleensä osallistua vaikka kotoa käsin.

Itseopiskelussa saat itse määrät tahdin. Voit opiskella digitaalisten materiaalien avulla niin usein kuin haluat – vaikka päivittäin. Opiskelu vaatii kuitenkin aina vaivannäköä, jos haluat saavuttaa tavoitteesi.

Hybridiopiskelussa yhdistyvät valvottu ja itsenäinen opiskelu. Siksi se on vähintään yhtä hyvä vaihtoehto kuin itseopiskelu ja opiskelu opettajan johdolla.

Myös työnantajan mielipiteellä on väliä. Jos opettajan pitämille tunneille voi osallistua työaikana, työntekijän ei tarvitse nipistää kaikkea opiskeluun käyttämäänsä aikaa vapaa-ajasta. Hybridiopiskelussa oppimista voi jatkaa työajan jälkeen oman motivaation ja vireyden mukaan.

Hinta

Jos hinta on ratkaiseva tekijä, itseopiskelu on ilmiselvä valinta. Internetistä ja kirjastoista on saatavilla valtavasti opiskelumateriaalia maksutta. Myös maksullista digitaalista oppimissisältöä on saatavilla kohtuulliseen hintaan. Materiaalien laatu saattaa tosin vaihdella, ja haaste on löytää sisältöä, joka tukee parhaiten oppimistavoitteita.

Opettajan johdolla opiskeleminen on kallein vaihtoehto. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kouluttaja voi räätälöidä opetuksen oppijan tarpeiden mukaan. Rahoilleen saa siis vastinetta yksilöllisen opetuksen muodossa.

Hybridiopiskelu asettuu hintansa puolesta kahden muun vaihtoehdon väliin, sillä vain osa hybridiopiskelusta tapahtuu opettajan johdolla. Opettajajohtoista opiskelua tukevat digimateriaalit, jotka tukevat oppimista mutta pienentävät kokonaiskustannusta.

Mikä on sinulle paras oppimistapa?

Vaikka edellisestä kielikoulutuksestasi olisi aikaa, oppimistapasi on todennäköisesti säilynyt ennallaan. Oppimistapamme nimittäin muuttuvat harvoin. Jos vaativa opettaja saa sinut tekemään parhaasi, opiskelu opettajan johdolla on todennäköisesti paras vaihtoehto. Myös hybridiopiskelu on hyvä vaihtoehto. Kun kouluttaja asettaa selkeät tavoitteet, tiedät mihin keskittyä ja mihin tähdätä.

Jos olet tottunut asettamaan omat tavoitteesi ja pysymään motivoituneena ilman valvontaa, voit varmasti parantaa kielitaitoasi itseopiskelulla.

Ainoa ero on, että tavoitteenasi ei ole tutkinnon suorittaminen tai kurssin läpäiseminen. Opiskelet vain kehittääksesi itseäsi tulevia haasteita varten.

Yhteenveto

Opiskelutavat ovat kehittyneet ajan mittaan tukemaan yritysten erilaisia kielikoulutustarpeita. Oppiminen on vähemmän aikaan ja paikkaan sidottua kuin aiemmin. Digimurroksesta huolimatta jotkin asiat eivät ole menettäneet vetovoimaansa. Osa ihmisistä haluaa edelleen opiskella kielikouluttajan johdolla, joka valmentaa, opastaa ja auttaa oppijoita saavuttamaan tavoitteensa.

Hybridiopiskelu on paras vaihtoehto opiskelijoille, jotka kaipaavat palautetta ja opastusta, mutta ovat valmiita kehittämään kielitaitoaan myös itseopiskelumateriaalien avulla.

Itseopiskelu sopii oppijoille, jotka osaavat asettaa itselleen realistia tavoitteita ja säilyttävät motivaation ilman opastusta ja yksilöllistä palautetta. Eri kohderyhmille kehitetty digitaalinen sisältö auttaa itsenäisiä opiskelijoita kehittämään kielitaitoaan työelämää varten.

Motivaatio on tärkein tekijä kielten oppimisessa. Motivaatio on tärkeää, kun tarpeet vaihtuvat työelämässä

Haluaako yrityksesi kehittää työntekijöidensä kielitaitoa? Aiotko tarjota työntekijöillesi mahdollisuuden opiskella kieliä työn ohessa? Ota meihin yhteyttä, niin asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan parhaan kielikoulutusvaihtoehdon yrityksellesi ja työntekijöillesi.


date icon12. maaliskuuta 2020     tag iconE-learning

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

aiheeseen liittyvät artikkelit