Vikten av en stilguide för översättning

Varje företag, samfund eller organisation har sitt eget varumärke, dvs. den image som presenteras för omvärlden. Denna image förmedlas i all kommunikation, till och med i valet av färger som företaget använder på sina webbplatser och de ordval som görs i e-postmeddelanden.

Eftersom varumärkesidentiteten måste vara konsekvent i all kommunikation är det viktigt att den även återspeglas i översatt material. Varje översättningsprojekt måste därför ligga så nära varumärkesprofilen som det bara går. Om din organisation anlitar flera olika översättare för ett språk är upprättandet av en stilguide för översättarna det effektivaste sättet att bibehålla en enhetlig varumärkesprofil.

 

 

Vad exakt innebär en stilguide för översättare?

En stilguide är ett referensdokument som hjälper till att bibehålla enhetligheten i ett översättningsprojekt. Den fastställer regler och konventioner som språkexperterna måste följa när de översätter ett varumärkesbudskap från ett språk till ett annat.

En stilguide behandlar varumärkets specifika regler för syntax och typografi, men kan även ge instruktioner för vilket tonfall som ska användas och regler för anpassningen till olika länder och språk. Stilguiden ger översättarna ett antal regler att följa när de anpassar de olika elementen i ett globalt varumärke så att de uppfyller normerna i en viss region.

Exempel på saker som kan kontrolleras med hjälp av en stilguide:

  • skiljetecken (rätt typ av citationstecken, mellanrum mellan meningar etc.)
  • stavning och typografi (när stor bokstav ska användas, när siffror ska skrivas med bokstäver, när förkortningar är lämpliga)
  • formatering (korrekt användning av fetstil, kursiv stil, symboler och specialtecken)
  • anpassning (korrekt konvertering av måttenheter eller hur telefonnummer ska skrivas)
  • lokalisering (olika produktnamn i olika länder etc.)
  • kundpreferenser (termer och uttryck som bör användas eller undvikas)
  • det allmänna eller specifika tonfallet för innehållet.

En stilguide innehåller oftast några regler för varumärkesanvändning som gäller för alla språk, men den bör även innehålla specifika regler för varje land eller språk.

Läs mer om våra tjänster och nå global framgång med hjälp av översättning

Vilka är fördelarna med en stilguide för översättare?

Stilguiden ökar tempot i översättningsprocessen eftersom den ger större enhetlighet i skrivandet och översättningen av texter.

Information om regler och normer görs tydlig för översättare och redaktörer, så att de kan ägna mer tid åt att skapa innehåll och mindre åt att ställa frågor. Guiden hjälper även textgranskarna, som behöver göra färre ändringar och lägga mindre tid på att få texterna konsekventa.

Resultatet blir en serie översättningar som låter som om de har skrivits på målspråken, men som ändå förmedlar en enhetlig varumärkesidentitet på alla språk.

Slutversionen av en stilguide ger större enhetlighet mellan olika projekt, men även själva upprättandet av stilguiden bidrar på så sätt att den skapar en känsla av enighet i hela teamet, både hos kunden och på översättningsbyrån.

Helst ska upprättandet av stilguiden överlåtas på översättningsbyrån, framför allt om projektet omfattar flera språk. Byrån bör dock arbeta i nära samarbete med kundens kommunikationsteam under utvecklingen, samt med olika interna team. Det handlar oftast om översättare och projektledare, men kan även innefatta designteamet som tar hand om layout och typografi.

Det här leder osökt till en annan av fördelarna med stilguider: genom att arbeta med de direkt berörda teamen och be översättare och granskare om återkoppling kan guiden uppdateras för att ytterligare förbättra enhetligheten och effektiviteten.

 

Vad utmärker en bra stilguide?

Ett exempel på en mycket bra stilguide är den som används av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Även om dess fokus ligger mer på att skapa innehåll än att översätta det, gäller samma principer.

Det första avsnittet behandlar OECD-publikationernas format och struktur och innehåller bland annat riktlinjer för stil och en lista med fel att undvika när specifika termer och uttryck används. Det andra avsnittet innehåller typografiska regler om exempelvis skiljetecken, användning av versaler och hur siffror skrivs.

Alla stilguider behöver förstås inte vara så omfattande som OECD:s, men den utgör en bra mall för vad ditt team kan skapa för att förbättra läsbarheten och enhetligheten mellan olika översättningsprojekt.

Ett varumärke definieras inte bara av dess logotyp och slogan, det definieras av all kommunikation, från tryckta och digitala annonser till pressmeddelanden och till och med interna dokument. För ett enhetligt varumärke mellan olika språk – skapa en stilguide som stöd för ditt översättningsteam.

Diskutera ditt nästa globala projekt

Relaterade artiklar