Översättningstekniker som du behöver känna till

Översättning innebär att förstå originaltextens mening och uttrycka den på ett annat språk, utan att förvränga det avsedda budskapet.

För att lyckas med detta är det viktigt att känna till olika översättningstekniker. Valet av teknik beror på faktorer som innehållets karaktär och syfte. Skickliga översättare använder dessa tekniker för att ge en trogen översättning av författarens budskap.

Professionella översättare kan hjälpa dig att hitta den bästa tekniken för ditt innehåll och se till att det ursprungliga budskapet respekteras.

De mest relevanta översättningsteknikerna

Ordagrann översättning

Ordagranna översättningar används ofta när två språk liknar varandra i form och semantik. Det förutsätter att det finns en exakt motsvarighet till olika ord.

I realiteten används denna typ av översättning inte särskilt ofta, eftersom det är mycket få ord som har en unik översättning på ett visst språk. Det är fallet med konkreta föremål som ”cat”/”katt” eller ”window”/”fönster” i den svensk-engelska kombinationen, eller med ord som uttrycker känslor eller abstrakta koncept, såsom ”love”/”kärlek” eller ”death”/”död”.

Semantiskt lån

Semantiskt lån är en översättningsteknik som innebär att ett ord eller en fras från källtexten behålls i måltexten. I den översatta texten skrivs vanligtvis dessa lånade stycken i kursiv stil. Målet är att troget återge ett uttryck från källtexten i måltexten.

Den här tekniken handlar i grund och botten om att undvika att översätta uttryck och namn som är djupt rotade i originalspråkets kulturarv. Ord som syftar på nationella företeelser utan direkt motsvarighet i målspråkets kultur lämnas ofta på originalspråket och formateras i kursiv stil. Exempelvis kan ord som ”tacos” eller ”fashion week” hanteras på detta sätt.

Vissa experter, som Valentín García Yebra, har rekommenderat att använda den här tekniken i mycket begränsad utsträckning. Om sammanhanget inte räcker till för att förstå kan semantiska lån användas, men med en förtydligande beskrivning av det inlånade begreppet. Det kan dock nämnas att den här tekniken i många texter används för att ge en lokal känsla till översättningen.

Översättningslån

Tekniken översättningslån består av en ordagrann översättning av alla komponenter i en fras eller syntagm och används för att undvika låneord och semantiska lån. Det är ett slags lån som bibehåller strukturen i syntagmen på källspråket, men översätter de individuella elementen. Ta till exempel översättningen av ”skyscraper” till ”skyskrapa”.

Eller det kanske blir lättare att förstå om vi tar exemplet ”rosbif” på franska. Det hjälper oss att skilja mellan semantiska lån, anpassade låneord och översättningslån. När ”rosbif” bibehålls i dess engelska format ”roast beef” utgör det ett rent låneord. När det anpassas till ”roasbif” blir det ett semantiskt lån. När begreppet slutligen stöps om helt på franska omvandlas termen till ”rôti de boeuf”, motsvarande ”roasted beef” på engelska.

Den här tekniken ser på översättning på ett mer nyanserat sätt och väljer den anpassningsnivå som passar bäst för sammanhanget och målspråket.

Transponering

Vid transponering byts den grammatiska kategorin för en del av en mening medan det avsedda budskapet bibehålls. Den här tekniken medför således att meningens grammatiska struktur förändras. Ta till exempel meningen ”two hundred years ago", som översätts till franska som ”det finns två hundra år”. I det här fallet går vi över från ett adverb till att istället använda ett verb, vilket förklarar den omvandling som sker vid transponering.

Modulering

Modulering syftar inom översättning på justeringen av ett ords begreppsmässiga grund. Översättaren byter med andra ord perspektiv, men behåller det ursprungliga budskapet. Den här processen sker på en högre, mer abstrakt nivå och kräver ett annat metaforiskt utgångsläge. Ta till exempel begreppet ”health insurance” på engelska, som på svenska översätts till ”sjukförsäkring”. I det här fallet har perspektivet förändrats, men grundbetydelsen är densamma.

Ekvivalens

Inom översättning innebär metoden ekvivalens att förmedla samma situation eller budskap med helt andra stil- och formatmässiga medel. Metoden används ofta vid översättning av kulturellt betingade uttryck och ordspråk. På svenska översätts till exempel ofta det brittiska begreppet ”it's raining cats and dogs” till ”regnet står som spön i backen”. Den här tekniken ser till att uttryckets essens bibehålls, även om själva orden inte är desamma.

Anpassning

Med den här tekniken byts ett kulturellt element från källspråket ut mot ett kulturellt mer lämpligt begrepp på målspråket. Ta till exempel den engelska tekulturen: medan engelsmän bjuder in varandra på en kopp te, brukar Sverige tala om kaffe eller fika. Ett annat exempel är det amerikanska begreppet ”tailgate party”, som syftar på umgänge med mat och dryck på parkeringsplatsen utanför ett sportevenemang. I ett annat kulturellt sammanhang, till exempel i Europa där detta fenomen inte är särskilt vanligt, kan översättaren ta till ett uttryck som ”picknick före matchen” eller ”förfest på parkeringen”, så att översättningen stämmer bättre överens med den målgruppens kulturella kontext.

Kompensation

Kompensation är en översättningsteknik där översättaren väljer ett ord på målspråket som inte exakt motsvarar begreppet på källspråket, men som är nära besläktat. Det är viktigt att försöka bibehålla det ursprungliga ordets betydelse i så stor utsträckning som möjligt. Observera att ordböcker ofta listar ord som synonymer även om de inte är helt utbytbara i alla sammanhang.

Ta till exempel begreppet ”costs an arm and a leg” på engelska, som betyder att något är mycket dyrt. När detta översätts till svenska skulle en ordagrann översättning inte fånga känslan i uttrycket. Istället kan den svenska översättaren ta till begreppet ”kostar skjortan”. Den här anpassningen förmedlar budskapet att något är extremt dyrt på svenska, även om referensen är till ett klädesplagg snarare än till olika kroppsdelar. Det här exemplet visar hur kompensation kan användas för idiomatiska uttryck för att säkerställa att meddelandet når fram på målspråket.

Läs mer om teknisk översättning

Är översättningsmetod samma sak som översättningsteknik?

Nej. Inom översättning syftar metod och teknik på olika koncept. En översättningsmetod används på hela texten, medan flera olika översättningstekniker kan användas inom samma text, beroende på vilka specifika begrepp eller språkliga element som ska översättas.

Vilka är de vanligaste översättningsmetoderna?

  1. Kommunikativ översättning: Den här metoden kallas även tolkande översättning och strävar efter att bibehålla källtextens syfte och se till att den översatta texten får samma effekt på läsaren som originalet.
  2. Ordagrann översättning: Den här metoden innebär att troget återskapa språkstrukturen från källtexten och noggrant översätta de olika komponenterna ord för ord, fras för fras eller mening för mening.
  3. Fri översättning: Här lämnar översättaren originaltextens struktur för att mer fritt försöka förmedla textförfattarens budskap.
  4. Källtrogen översättning: Den här metoden är en vetenskaplig och kritisk översättningsform som ofta används för litterära eller dokumentära syften. Den lägger stor vikt vid precision och trohet gentemot källtexten.

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Relaterade artiklar