CSSCT: etablering, befogenheter och användning

Sedan den 1 januari 2020 har de sociala och ekonomiska kommittéerna (CSE) blivit det gemensamma organet för medarbetarrepresentation. 

CSE är resultatet av sammanslagningen av personalombud (DP), företagsråd (CE) och kommittén för hälsa, säkerhet och arbetsmiljö (CHSCT), och dess uppdrag är många.

Vissa ämnen kan hanteras specifikt under en viss kommission, till exempel kommissionen för hälsa, säkerhet och arbetsmiljö (CSSCT), som har ersatt CHSCT.
Bortsett från namnbytet, exakt vad är CSSCT? Är det obligatoriskt? Hur rapporterar CSSCT till CSE?

Här är några svar.

CSSCT:s etablering, befogenheter och användning

Kommissionen för hälsa, säkerhet och arbetsmiljö måste utgöra en del av CSE i följande fall:

  • i företag med fler än 300 anställda
  • på separata anläggningar med minst 300 anställda
  • på de anläggningar som omnämns i artikel L. 4521-1 i arbetslagstiftningen (till exempel anläggningar med minst en grundläggande installation, klassificerad som Seveso), utan krav på arbetsstyrka.

Dess befogenheter tilldelas helt eller delvis av CSE (med undantag för rådgivande befogenheter och användningen av en expert).

Dess ledamöter – minst tre – utses av CSE från dess egna ledamöter och arbetsgivaren är ordförande.

Dess verksamhet beslutas genom majoritetsöverenskommelse i företaget som bestämmer:

  • antalet representanter och villkoren för hur dessa utses
  • vilka uppdrag som CSE lägger över på kommissionen
  • arbetsmetoder (specifikt antalet timmar som delegeras och utbildningsmetoder) och tilldelade resurser.

För att kunna genomföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt får ledamöterna i CSSCT specifik utbildning i ämnet:

  • fem dagar på företag med minst 300 anställda
  • tre dagar på företag med färre än 300 anställda.

Smidig transkribering av ljud-, video- och liveinnehåll

Främja kommunikationen mellan CSE och CSSCT

CSSCT är ett tillfälle för engagerade samtal, under vilka ämnen relaterade till hälsa, säkerhet och arbetsmiljö diskuteras, och resultatet av samtalen rapporteras sedan direkt till CSE.

Som för övriga kommissioner och arbetsgrupper som skapats av CSE är målsättningen att de slutsatser som dras av CSSCT ska vidarebefordras till CSE, som sedan kan agera utifrån dem. Men vad ska CSSCT skicka till CSE?

Till skillnad från CSE:s mötesprotokoll är CSSCT-rapporten (från en kommission eller arbetsgrupp) inte obligatorisk, men den rekommenderas starkt för att undvika upprepning av CSSCT:s diskussioner i CSE.

För att informationen ska vara rörlig och nå fram till andra av CSE utvalda tjänstemän är det viktigt att det finns ett skriftligt dokument. Vilket format som ska användas (utförligt eller kortfattat) avgörs av de utvalda tjänstemännen, men oavsett vilket ska det skriftliga materialet ta upp de punkter som diskuterats för att innehållet i samtalen enkelt ska kunna delas med andra.

Acolad, en specialist på att sätta samman sociala mötesdokument, hjälper många av sina kunder med rapporter eller sammanfattningar av diskussioner som förts inom CSE och CSSCT. Våra redaktörer kan närvara under diskussionerna (på plats eller på distans), eller transkribera dokument utifrån mötesinspelningar.

Funderar du på att införa en skriftlig lösning för CSE eller CSSCT? Låt Acolads experter ge dig råd om vilket format som passar bäst för dig.

Diskutera dina transkriberingsbehov med våra experter

Relaterade artiklar