Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

HemSEKRETESSPOLICY

SEKRETESSPOLICY

  All behandling av persondata som härrör från visning, surfning och användning av webbplatsen https://www.acolad.com (nedan kallad "Webbplatsen") och de tjänster den erbjuder garanteras av denna sekretesspolicy.   Kännetecknande för insamlingen av persondata   Användare kan förse Acolad (Nikita Group), i dess egenskap av registeransvarig, med personuppgifter och personliga data om dem, till exempel deras namn, IP-adress, anslutningstyp, webbläsardata och e-postadress. Vissa persondata är obligatoriska och andra frivilliga att lämna om man vill kunna dra nytta av vissa tjänster på webbplatsen, till exempel nyhetsbrev och kontaktformulär. Du informeras med en asterisk om det är obligatoriskt att lämna dem i samband med insamlingen. Om obligatoriska persondata inte lämnas kommer Acolad (Nikita Group) inte att kunna tillmötesgå användarens begäran.   Syftet med insamlingen   Insamlingen, lagringen och bearbetningen av dessa personuppgifter och persondata utnyttjas i huvudsak till att  

  • hantera och förbättra relationerna mellan Acolad (Nikita Group) och användarna
  • aktivera webbplatsens funktioner
  • hantera relationen mellan Acolad (Nikita Group) och användarna
  • ge Acolad (Nikita Group) tillåtelse att besvara förfrågningar från webbplatsens användare
  • skicka användarpublikationer, meddelanden och information från Acolad (Nikita Group) på deras begäran
  • ge Acolad (Nikita Group) möjlighet att uppfylla sina juridiska skyldigheter, särskilt när det gäller säkerhet.

  Datamottagare   Data kan spridas och/eller överföras mot betalning eller gratis till tredje part som har avtal med Acolad (Nikita-koncernen) i syfte att fullgöra skyldigheter i avtalet. Detta kan vara nödvändigt för administrationen av webbplatsen eller göras av logistiska skäl utan att användaren måste lämna sitt samtycke. I händelse av en bevisad överträdelse av lagar eller andra bestämmelser kan denna information bli föremål för överföring som svar på en uttrycklig och motiverad begäran från de rättsliga myndigheterna.   Arkiveringsperiod   Personuppgifter och/eller personliga data ska arkiveras under den tid som affärsrelationen varar och högst tre år efter utgången av den, utom i händelse av rättslig arkiveringsskyldighet eller skyldighet att arkivera bevismaterial eller bokföringsuppgifter under en period som inte överstiger gällande preskriptionstider.   Utövande av rättigheter   I enlighet med dataskyddsförordningen har alla rätt att få ta del av, korrigera, begränsa, radera och i förekommande fall överföra sina data, samt rätt att invända mot bearbetning av personuppgifter och personliga data, vilket eventuellt kan ske av rättsliga eller andra tvingande skäl. Denna rätt kan utövas när som helst genom att användaren skriver till följande adress: Acolad (Nikita Group) – 35 Rue de Paris, 92 100 Boulogne-Billancourt (Frankrike), eller genom att skicka e-post till: hello(@)mailing-acolad.com.   Användare kan också utarbeta instruktioner om hur deras personuppgifter ska hanteras efter deras död. Dessa rättigheter kan utövas i deras personliga utrymme på webbplatsen https://www.acolad.com genom att de loggar in med den e-postadress och det lösenord som angavs vid registreringen. Slutligen har användare rätt att klaga för en tillsynsmyndighet.   Av säkerhetsskäl och i syfte att undvika bedrägerier kan vi komma att be om giltig legitimation innan vi besvarar en förfrågan. Detta bevis på din identitet kommer att förstöras när din begäran har behandlats.   Överföring av data utanför EU   Eftersom vissa av våra partners finns utanför EU kan data som samlas in på detta sätt komma att överföras till länder som inte är medlemmar i EU och har dataskyddslagar som skiljer sig från EU:s. Om mottagarländerna inte kan uppvisa en skyddsnivå för personuppgifter som är likvärdig med den i EU, åtar sig Acolad (Nikita Group) att inhämta alla lämpliga garantier. Det sker antingen baserat på ett beslut om adekvat skyddsnivå eller i avsaknad av ett sådant beslut, baserat på lämpliga garantier som erhållits efter sändning av en kopia av bindande interna föreskrifter, gällande standardavtalsklausuler, uppförandekoden eller en certifieringsansökan som vederbörligen godkänts av den behöriga myndigheten.    

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.