Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

HemANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

  Acolad (Nikita Group) tillåter att både privata och professionella användare kan köpa tjänster som omfattar översättning, korrekturläsning och copywriting som utförs av översättare som väljs ut av Acolad (Nikita Group).   Visning, genomsökning och användning av webbplatsen https://www.acolad.com (nedan kallad ”Webbplatsen”) och de tjänster den erbjuder regleras av dessa användningsvillkor (nedan kallade ”Användningsvillkor”).   All användning av Webbplatsen förutsätter att man godkänner samtliga delar av dessa Användningsvillkor. Genom att surfa på Webbplatsen förbinder du dig att godkänna och följa de villkor som följer nedan. Den rådande versionen av Användningsvillkoren är den som gäller vid tidpunkten för varje besök (session) på Webbplatsen. Användningsvillkoren kan när som helst ändras av Acolad (Nikita Group), vilket vid behov ska meddelas i förväg till användarna. Användarna uppmanas därför att läsa igenom dessa Användningsvillkor regelbundet så att eventuella förändringar upptäcks och ni har en god kännedom om den version som gäller vid tidpunkten för besöket på Webbplatsen.  

 1. Åtkomst till webbplatsen

  Webbplatsen är öppen för personer som har nått myndig ålder. All användning av Webbplatsen av minderåriga sker helt under förälders eller målsmans ansvar.   Acolad (Nikita Group) ska göra sitt yttersta för att säkerställa att Webbplatsen hålls tillgänglig för användarna. Acolad (Nikita Group) kan behöva bryta åtkomsten till Webbplatsen, vilket kan ske när som helst, utan föregående meddelande, och utan att det utgår någon form av kompensation. Användaren bekräftar och accepterar att Acolad (Nikita Group) inte kan hållas ansvarigt för     avbrott och de konsekvenser detta kan medföra för användaren. Acolad (Nikita Group) kan inte hållas ansvarigt i händelse av avbrott i Internetuppkopplingen.   Användarna intygar under alla omständigheter att de är behöriga och att de har de redskap som krävs för att få tillgång till och använda Webbplatsen. Detta innebär bland annat att användaren har en dator eller annan enhet med en Internetuppkoppling och en konfiguration som gör att Webbplatsen kan fungera på rätt sätt. Användaren försäkrar att han/hon är medveten om riskerna och accepterar dem. I synnerhet bekräftar användaren att information som överförs och lagras på Internet kan fångas upp och ändras utom Webbplatsens kontroll.   Användaren rekommenderas därför att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra effekterna av hackning, framför allt genom att garantera en säker och adekvat konfiguration av datorn, genom att installera antivirusprogramvara och genom att regelbundet uppdatera denna programvara.    

 1. Webbplatshantering

  I syfte att upprätthålla en säker administration av Webbplatsen kan Acolad (Nikita Group) när som helst och utan föregående meddelande eller kompensation

 • göra tillfälligt uppehåll i, avbryta och begränsa åtkomsten till hela eller delar av Webbplatsen
 • begränsa åtkomsten till hela Webbplatsen eller till vissa delar av Webbplatsen för en viss kategori av användare
 • avlägsna all information som kan störa dess funktion eller strider mot nationella eller internationella lagar
 • göra tillfälligt uppehåll i Webbplatsens funktion i syfte att utföra uppdateringar eller underhåll i samband med tekniska förändringar eller förändringar som är nödvändiga för Webbplatsens möjlighet att fungera kontinuerligt.

  I händelse av tillfälliga uppehåll i Webbplatsens och/eller någon av dess tjänsters funktion ska användaren meddelas genom ett informationsfönster när de öppnar Webbplatsen eller tjänsten/tjänsterna i fråga. Acolad (Nikita Group) förbehåller sig rätten att fritt och när som helst utveckla, förbättra, förändra, lägga till eller ta bort hela eller delar av Webbplatsen, dess kontaktformulär, dess tjänster och/eller dess funktioner.        

 1. Immateriella rättigheter

  Webbplatsens allmänna struktur och allt dess innehåll, till exempel varumärken, grafisk profil, fotografier, texter, kommentarer, illustrationer, animeringar och bilder, videosekvenser, ljud, liksom alla IT-applikationer som kan användas till att aktivera Webbplatsens funktion och mer allmänt, alla element som mångfaldigas eller används på Webbplatsen, skyddas av gällande lagstiftning om immateriella rättigheter. Allt detta ägs exklusivt, fullständigt och i sin helhet av Acolad (Nikita Group) eller dess partners, och i annat fall har Acolad (Nikita Group) beviljats tillstånd att använda dem.  

All återgivning, framställning, exploatering, förändring, distribution, i delar eller i sin helhet, eller användning eller anpassning i någon som helst form av något eller samtliga av dessa element, inklusive datorprogram, kräver skriftligt tillstånd i förväg från Acolad (Nikita Group). Endast mångfaldigande för personlig och privat användning är tillåten.   All återgivning, framställning, publicering, överföring, användning eller ändring, i delar eller i sin helhet, av Webbplatsen och/eller någon av dess delar, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd från Acolad (Nikita Group), utgör en överträdelse som omfattas av civil- och/eller straffrättsligt åtal.   Det faktum att Acolad (Nikita Group) inte omedelbart inleder ett rättsligt förfarande så snart det får kännedom om sådan obehörig användning får inte tolkas som ett godkännande av användningen eller som att vi avstår från rätten att inleda ett rättsligt förfarande.  

 1. Länkar till andra webbplatser

  Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje man. Acolad (Nikita Group) har ingen kontroll över dessa webbplatser och avsäger sig därmed varje form av ansvar avseende dessa webbplatsers tillgänglighet eller innehåll. Acolad (Nikita Group) kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår till följd av användning till dessa webbplatser. Användarna bär själva hela ansvaret för användningen av dem. All länkning till Webbplatsen är förbjuden utan uttryckligt förhandstillstånd från Acolad (Nikita Group).  

 1. Ingen garanti

  All information och alla handlingar som är tillgängliga via Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. Acolad (Nikita Group) lämnar inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti och medger inget ansvar i relation till användning av Webbplatsen eller dess innehåll. Acolad (Nikita Group) kan inte hållas ansvarigt för oriktigheter, fel eller utelämnanden i Webbplatsens innehåll.  

 1. Ansvarsbegränsning

  I inget fall kan Acolad (Nikita Group) eller något annat företag som nämns på Webbplatsen eller är involverat i skapandet, produktionen eller tillhandahållandet av Webbplatsen hållas ansvarig för direkt eller indirekt skada eller förlust av något som helst slag, som härrör från anslutning till, åtkomst till eller användning av Webbplatsen eller någon information som erhållits från Webbplatsen. Detta gäller i synnerhet i händelse av fel, haverier, problem eller driftavbrott eller tillfällig eller permanent oåtkomlighet till Webbplatsen.   Acolad (Nikita Group) kan heller inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppkommer till följd av att användarens maskinvara infekteras av virus eller andra skadliga datorprogram. Det är användarnas ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda datorn mot virus när de använder webbplatsen eller laddar ned material från den.  

Acolads (Nikita Groups) eventuella ansvar i relation till användningen av Webbplatsen, oavsett juridisk orsak, inklusive ansvar utanför avtalsförhållandet, begränsas till skador som orsakats avsiktligt eller på grund av grov oaktsamhet. Så långt det är möjligt enligt gällande lag, utom i fall som omfattar grovt eller uppsåtligt tjänstefel, kan Acolad (Nikita Group) inte i något fall hållas ansvarigt för eventuella indirekta eller immateriella skador, i synnerhet men inte begränsat till avbrott i tjänsten, förlust av data, förlorad omsättning eller vinst till följd av användning av eller oförmåga att använda hela eller delar av webbplatsen.   Acolad (Nikita Group) kan inte hållas ansvarigt för konsekvenserna av force majeure eller oförutsedda omständigheter, särskilt med avseende på men inte begränsat till naturkatastrofer, bränder, interna och externa strejker.  

 1. Överlåtelse

Inom ramen för företagets överlåtelse till tredje part ska avtal mellan Acolad (Nikita Group) och dess användare automatiskt överlåtas till den övertagande parten.   Användaren ger Acolad (Nikita Group) tillåtelse i förväg att avträda eller överlåta de avtalsmässiga rättigheterna till valfri person, förutsatt att företaget först meddelar kunden i enlighet med artikel 1216 i den franska civillagen, där det föreskrivs att om användaren är en person kan han/hon motsätta sig en överlåtelse av avtalet med Acolad (Nikita Group) till den övertagande parten om användarens rättigheter reduceras.      

 1. Ingen ångertid – uppsägning – särskilda omständigheter

  I enlighet med dessa Användningsvillkor bekräftar användare som utgörs av fysiska personer att tjänsterna omfattar digitalt innehåll som inte tillhandahålls i pappersformat, och att giltigheten av denna bekräftelse inleds när användaren i förväg lämnar sitt uttryckliga medgivande. Användarna bekräftar följaktligen uttryckligen, i enlighet med artikel L. 221-18 13° i den franska konsumentlagen, att tjänsterna inte har någon ångerperiod, och att de avstår från detta.   Acolad (Nikita Group) förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto, förutsatt att företaget lämnar sju dagars varsel, om användaren underlåter att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa villkor.   Dina skyldigheter, liksom de som omfattar Acolad (Nikita Group), kan upphävas i händelse av force majeure i enlighet med dessa Användningsvillkor. Om den händelse som definieras som force majeure varar i mer än trettio (30) dagar, ska kontot avslutas automatiskt utan att du eller Acolad (Nikita Group) ska vara berättigade till någon ersättning.  

 1. Medling

I händelse av en tvist rörande tillämpning och/eller tolkning av dessa Användningsvillkor har användaren möjlighet att ingå avtal om medlingsförfarande, eller någon annan form av alternativ tvistlösning.   För användare som utgör fysiska personer kan eventuell konsument- eller rättstvist, i händelse av motstridiga bestämmelser i fransk konsumentlag eller annan tillämplig bestämmelse, bli föremål för uppgörelse genom medling med tvistlösningsplattformen på nätet. Om användarna vill hänföra en tvist till konsumentombudsmannen, kan de fylla i formuläret på tvistlösningsplattformen på nätet genom att klicka här.  

 1. Överenskommelse om bevis

  I enlighet med artikel 1367 i den franska civilrätten bekräftar användarna att deras medgivande, när de sätter ett kryss i rutan för att bekräfta att de accepterar dessa Användningsvillkor, utgör en elektronisk signatur i förhållande till Acolad (Nikita Group), med samma värde mellan parterna som en handskriven underskrift.   Mer allmänt erkänner användarna att alla dokument som har varit föremål för detta förfarande utgör ett verkligt bevis på samma sätt som ett e-postmeddelande som utväxlas mellan Acolad (Nikita Group) och användaren (även utanför ett sådant förfarande). Detta innebär att all korrespondens och alla överenskommelser ska vara rättsligt giltiga med avseende på driften i fråga, på samma sätt som en handskriven signatur.   Om inte annat bevisats i domstol är all e-post som utväxlats mellan användaren och Acolad (Nikita Group) rättsligt giltig, inte bara gentemot varandra, utan också med avseende på en eventuell tredje part, med samma bevisvärde som ett pappersdokument.      

 1. Tillämplig lag och jurisdiktion

  Dessa Användningsvillkor regleras av fransk lag. Tvister som rör Webbplatsen ska avgöras av domstolarna i NANTERRE i Frankrike, med förbehåll för fall som omfattas av särskild juridisk text, som kan tilldelas annan specifik jurisdiktion.  

 1. Kontakta oss

  Sänd ett meddelande till följande adress vid eventuella frågor, information om produkter som presenteras på webbplatsen eller frågor om webbplatsen i sig: hello(@)mailing-acolad.com.

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.