Monikielisten virtuaalikokousten ja -tapahtumien parhaat käytännöt

Lue parhaista käytännöistä, jotka auttavat murtamaan kielimuurin ja varmistamaan kaikille mielekkäät monikieliset tapaamiset.

date icon3. maaliskuuta 2023     tag iconTulkkaus

Virtuaaliset kokoukset ja tapahtumat ovat kiinteä osa nykypäivän työelämää. Etätyön ja globaalin yhteistyön lisääntyessä puhelinneuvottelut, webinaarit, virtuaaliset tapaamiset ja verkossa järjestetyt henkilöstön infotilaisuudet ovat tehokas tapa tuoda yhteen ihmisiä kaikkialta maailmasta.  

Jos osallistujat puhuvat eri kieltä, tehokkaiden ja tuottavien kokousten järjestäminen voi kuitenkin olla haastavaa. Sujuva viestintä on avainasemassa kaikissa virtuaalisissa kokoontumisissa, ja sen toteuttaminen voi olla erityisen haastavaa silloin, kun tapahtuma on suunnattu monikieliselle yleisölle. 

Kielimuurit, kulttuuriset vivahteet sekä erilaiset aksentit ja murteet saattavat kaikki vaikeuttaa viestintää. Ne voivat johtaa väärinymmärryksiin ja väärinkäsityksiin, aiheuttaa hämmennystä ja hankaloittaa tehokasta yhteistyötä.  Eri kulttuuritaustoista tulevat ihmiset ovat ehkä tottuneet erilaisiin viestintätyyleihin, asenteisiin ja arvoihin, ja siksi erilaisten näkökulmien ymmärtäminen ja yhteisen sävelen löytäminen voi olla vaikeaa.  

Kieli on yksi suurimmista haasteista, mutta sen lisäksi on todennäköisesti ratkaistava vielä eri aikavyöhykkeisiin, teknologiarajoituksiin ja teknisiin ongelmiin liittyviä haasteita. 

Olemme koonneet listan parhaista käytännöistä, joiden avulla voit selvitä kaikista näistä haasteista ja varmistaa, että monikieliset virtuaaliset tapahtumasi sujuvat saumattomasti. Valmistaudu järjestämään inklusiivisia virtuaalisia tapahtumia, jotka murtavat kielimuurit ja tavoittavat ihmiset ympäri maailman! 

1. Valmistautuminen  

Valmistautuminen on olennainen osa virtuaalista tapahtumaa, ja jos tapahtuma on suunnattu monikieliselle yleisölle, huolellinen taustatyö on entistäkin tärkeämpää. Kukaan tuskin haluaa osallistua tapahtumaasi ja huomata, että se on järjestetty osallistujalle vieraalla kielellä eikä monikielisiä vaihtoehtoja ole saatavilla. Mutta miten valmistautuminen kannattaa aloittaa, jotta tapahtuma onnistuisi mahdollisimman hyvin? 

Selvitä, mitä kieliä osallistujat puhuvat 

Kun aloitat valmistautumisen monikieliseen virtuaaliseen tapahtumaan, sinun on ensimmäiseksi selvitettävä osallistujien, isäntien ja moderaattorien kielivaatimukset. Kerää tiedot käytettävistä kielistä ja tarkista, löytyykö yhteinen kieli, jolla kaikki osallistujat olisivat halukkaita kommunikoimaan.  

Valitse tarvittava kielituki  

Yleisön kielivaatimusten kartoittaminen auttaa myös selvittämään, onko kokouksen asiakirjat ja viestintämateriaalit, kuten esityslistat ja esitykset, käännettävä tietyille kielille. Kääntäminen varmistaa, että kaikki osallistujat pystyvät seuraamaan kokousta tai tapahtumaa ja osallistumaan siihen täysipainoisesti. 

Sinun on myös pohdittava, tarvitaanko vuoropuhelun tueksi tulkkeja. Tulkkaus auttaa kaikkia osallistujia ymmärtämään keskustelua ja osallistumaan siihen reaaliaikaisesti. Tämä lisää osallisuuden ja kuulluksi tulemisen tunnetta. 

Valitse sopiva virtuaalinen alusta ja oikeat työkalut 

Olet todennäköisesti joskus osallistunut kokoukseen, jossa järjestäjä on puhunut mikrofonin ollessa mykistettynä, joku on menettänyt verkkoyhteytensä tai osallistujilla on ollut vaikeuksia kuulla moderaattorien puhetta. Miten nämä ongelmat voidaan välttää?  

Varmista ennen tapahtumaa, että jokaisella osallistujalla on tarvittavat laitteet, joilla he voivat liittyä tapahtumaan ja osallistua täysipainoisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi luotettavaa internetyhteyttä, mikrofonia, verkkokameraa tai kuulokemikrofonia.  

Jotta kokouksesi tai tapahtumasi onnistuisi mahdollisimman hyvin, on tärkeää valita juuri oikeat työkalut. Alustaksi kannattaa valita käyttäjäystävällinen ja luotettava järjestelmä, joka tarjoaa tarvittavat työkalut tehokkaaseen viestintään. Kartoita erilaisia vaihtoehtoja, jos haluat lisätä tapahtumaan reaaliaikaisen kääntämisen, tallennuksen, tekoälyn tuottamat kokousmuistiinpanot ja yhteenvedot sekä erilliset kanavat kaikille tulkeille. Näiden työkalujen avulla voit murtaa kielimuureja ja varmistaa, että kaikki osallistujat voivat ymmärtää tapahtuman sisällön ja osallistua aktiivisesti. 

Testaa järjestelmä ennen h-hetkeä 

Testaa teknologian ja alustan toimivuus ennen varsinaista tapahtumaa. Näin voit välttää tekniset ongelmat. Ota testaukseen mukaan kaikki puhujat ja moderaattorit, jotta he voivat varmistaa, että verkkoyhteydet toimivat moitteettomasti, valaistus on hyvä ja mikrofonit ja äänilaitteet toimivat ongelmitta.  

Näiden valmisteluvaiheiden avulla voit poistaa viestinnän esteitä ja varmistaa, että niin järjestäjät kuin osallistujatkin voivat osallistua tapahtumaan tasavertaisesti. 

2. Viestintä

Monikielisissä tapahtumissa tehokas viestintä tarkoittaa paljon muutakin kuin monikielistä sisältöä. Usein ensimmäinen ajatus on, että viestintää tarvitaan vain tapahtuman aikana, mutta todellisuudessa viestintätoimenpiteitä on toteutettava jo hyvissä ajoin ennen suunnitteluvaihetta. Tapahtumaan on lähetettävä kutsuja, ja sitä on markkinoitava. Viestintä ei myöskään pääty tapahtuman päättyessä – jälkiviestintä, kuten tapahtuman jälkeiset sähköpostiviestit osallistujille ja kiitosviestit puhujille, on aivan yhtä tärkeää.  

Markkinoi tapahtumaasi  

Tapahtumaa on markkinoitava etukäteen, olipa sitten kyse "vain" kutsujen lähettämisestä kollegoille ja sopivan ajankohdan löytämisestä tai monikanavaisen kampanjan järjestämisestä.  

Tarvitseeko tapahtuma oman laskeutumissivun tai peräti kokonaan lokalisoidun verkkosivuston? Jos valmistelet monikielisen sähköpostikampanjan, varmista, että sähköpostin sisältö on asianmukaisesti lokalisoitu tapahtuman kohdeyleisölle. Kun mainostat tapahtuman tärkeimpiä hyötyjä, pidä mielessä, että eri kulttuureista tulevilla osallistujilla voi olla erilaisia odotuksia. Räätälöi siis viestintä kohderyhmien mukaan esitellessäsi tapahtuman tarjontaa.  

Käytä selkeää ja yksinkertaista kieltä 

Virtuaalisen kokouksen tai tapahtuman viestinnässä kannattaa käyttää selkeää ja yksinkertaista kieltä, jota kaikki ymmärtävät. Virtuaalisissa kokouksissa tämä on tärkeämpää kuin fyysisissä tapahtumissa, sillä osallistujat eivät saa vihjeitä sanattomasta viestinnästä, kuten kehonkielestä tai ilmeistä, kun he yrittävät tulkita ja ymmärtää tapahtuman puheita. 

Osallistujat saattavat myös tehdä useaa asiaa samanaikaisesti, tai heillä voi olla vaikeuksia keskittyä. Siksi on tärkeää ylläpitää osallistujien mielenkiintoa yksinkertaisen ja yksiselitteisen kielen avulla. 

Virtuaalisten viestintäalustojen rajoitukset tai tekniset ongelmat voivat niin ikään vaikeuttaa monimutkaisen tai teknisen kielen ymmärtämistä, etenkin jos äänenlaatu on heikko, internetyhteys pätkii tai kaistanleveys on rajallinen. 

Pohdi, ymmärtääkö yleisö varmasti, mitä haluat sanoa. Vältä myös ammattislangia tai teknisiä termejä, jotka eivät ole osallistujille tuttuja.  

Pidä mielessä kulttuuriset vivahteet 

Kulttuurieroilla on merkittävä rooli viestinnässä. On erittäin tärkeää huomioida kaikkien osallistujien kulttuuriset erityispiirteet. Vältä kieltä tai eleitä, jotka toisessa kulttuurissa voidaan tulkita loukkaaviksi tai välinpitämättömyyden osoitukseksi. 

Kannusta kaikkia osallistujia aktiivisuuteen  

Hauskat pelit, kysymysten esittäminen ja interaktiiviset työkalut, kuten mobiilisovellukset, edistävät osallisuuden tunnetta ja kannustavat vuoropuheluun, jolloin keskustelut pysyvät kiinnostavina ja dynaamisina.  

Havainnollista keskeinen viestisi 

Visuaaliset elementit piristävät yksitoikkoista virtuaalista kokousta, ja niiden avulla osallistujien on helpompi ymmärtää esitettyjä tietoja. Tietojen visualisointi voi myös olla oiva apu kielimuurien murtamiseen.

Lue lisää tulkkauspalveluista seuraavaa monikielistä tapahtumaasi varten

3. Moderointi

Moderaattorien tehtävänä on varmistaa, että virtuaalinen kokous tai tapahtuma sujuu mahdollisimman saumattomasti ja että kaikki osallistujat voivat viestiä ja osallistua tehokkaasti. Moderaattoreilla on erittäin tärkeä rooli virtuaalisen kokouksen tai tapahtuman onnistumisessa, joten moderaattoriksi kannattaa valita henkilö, jolla on parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen. 

Aseta selkeät tavoitteet heti tapahtuman alussa 

Moderaattorin on heti tapahtuman alussa kerrottava osallistujille tavoitteista, esityslistasta, mahdollisista kokoussäännöistä ja odotuksista. Tämä on tärkeää, jotta kaikki osallistujat voivat virittäytyä samalle aaltopituudelle ja ymmärtävät, mistä aiheista keskustellaan, miten kokous toimii ja mitä heiltä odotetaan. 

Kun asetat odotukset heti tapahtuman alussa, voit välttää hämmennyksen, väärinkäsitykset ja muut häiriötekijät ja varmistaa, että kaikki osallistujat keskittyvät tapahtuman tavoitteeseen. Tämä edistää positiivista ja tuottavaa ilmapiiriä ja luo pohjan onnistuneelle tapahtumalle. 

Varmista tehokas ajanhallinta 

Moderaattori vastaa myös ajanhallinnasta ja varmistaa, että kaikilla osallistujilla on riittävästi aikaa esittää kysymyksiä ja kertoa omista näkemyksistään. Lisäksi hän ohjaa kokousta tai tapahtumaa eteenpäin ja pitää huolen siitä, ettei keskustelu tyrehdy tai toiminta keskeydy liian pitkäksi aikaa. 

Ratkaise tekniset ongelmat välittömästi 

Virtuaalisten kokousten tai tapahtumien aikana saattaa ilmetä teknisiä ongelmia. Moderaattorin vastuulla on selvittää ja ratkaista nämä ongelmat, kuten verkkoyhteysongelmat, jotta virtuaalinen kokous tai tapahtuma voi jatkua sujuvasti. 

4. Seuranta  

Tapahtuma on nyt ohi ja taputeltu. No, ei ihan vielä. Tapahtuman jälkihoito on yhtä tärkeää kuin valmistautuminen. Seurannan tarkoituksena on varmistaa, että tapahtuman tai kokouksen tavoitteet on saavutettu ja että kokemuksen oppeja hyödynnetään, jotta tulevat virtuaaliset kokoukset ja tapahtumat onnistuisivat entistä paremmin.  

Dokumentoi ja jaa kokouksen lopputulema 

Seurantaprosessin ensimmäisessä vaiheessa dokumentoidaan tapahtuman lopputulema. Tämä kattaa esimerkiksi tärkeimmät päätökset, toimenpiteet ja muut tärkeät tiedot, joista virtuaalisessa kokoontumisessa keskusteltiin. 

Kokouksen pöytäkirja ja tallenne (jos sellainen on käytettävissä) jaetaan kaikille osallistujille – myös niille osallistujille, jotka puhuivat muita kieliä. Muista siis huolehtia, että kaikki aineistot käännetään kohdekielille. Näin varmistat, että kaikki osallistujat ovat tietoisia virtuaalisen kokouksen tai tapahtuman lopputulemasta ja voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Arvioi virtuaalisen tapahtumasi onnistuminen 

Kokouksen tai tapahtuman jälkeen on tärkeää arvioida, kuinka hyvin siinä onnistuttiin. Arvioinnissa voidaan hyödyntää useita eri tapoja tavoitteista riippuen. Voit esimerkiksi pyytää palautetta osallistujilta, analysoida kokouspöytäkirjaa tai käyttää muita mittareita, kuten läsnäolo- ja osallistumistasoja. 

Hyödynnä tietojasi tulevien virtuaalisten kokousten ja tapahtumien parantamiseen 

Seurantaprosessin aikana kerätyt tiedot ovat erittäin tärkeitä, sillä niiden avulla voit jatkossa suunnitella ja kehittää entistä parempia virtuaalisia kokouksia ja tapahtumia. Seuraavalla kerralla haluat ehkä tehdä muutoksia virtuaaliseen alustaan, parantaa moderointiprosessia tai tehostaa viestintää ja osallistumista uusien teknologioiden avulla. 

Pidä yhteyttä tapahtuman puhujiin ja osallistujiin 

Valmistele tapahtuman jälkeiset seurantatoimenpiteet varmistaaksesi, että osallistujat saavat tapahtuman yhteenvedon tai tiedot kokouksessa päätetyistä toimenpiteistä tai että pysyt jatkossakin potentiaalisten asiakkaiden ja kumppanien mielessä. Monikielinen artikkeli tapahtuman aiheesta, seurantasähköpostit helposti tavoitettavan yhteyshenkilön kautta, tyytyväisyyskysely tai kiinnostuksen kartoittaminen seurantatilaisuuksia kohtaan – kaikki nämä voivat olla tehokkaita ja hyödyllisiä tapoja, joiden avulla voit pitää yhteyttä ja kerätä tietoa tulevien tapahtumien suunnittelua varten. 

Loppusanat 

Monikielisen virtuaalisen kokouksen tai tapahtuman järjestämisessä on omat haasteensa, mutta se on kustannustehokas ja tehokas tapa koota ihmisiä yhteen eri puolilta maailmaa. Näiden parhaiden käytäntöjen avulla voit varmistaa, että virtuaaliset kokoontumiset ovat hyödyllisiä ja miellyttäviä kaikille osallistujille – sijainnista ja äidinkielistä riippumatta. 

Kannattaa muistaa, että virtuaaliset tapahtumat ovat tärkeä osa nykypäivän globaalia liiketoimintaympäristöä ja että tehokas viestintä on avain niiden onnistumiseen. Olitpa sitten järjestämässä virtuaalista liiketapaamista tai isännöimässä virtuaalista tapahtumaa maailmanlaajuiselle yleisölle, näiden parhaiden käytäntöjen avulla onnistut varmasti! 


date icon3. maaliskuuta 2023     tag iconTulkkaus

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

aiheeseen liittyvät artikkelit