Auktoriserad översättning: allt du behöver veta

Juridiska texter utgör en dubbel utmaning för professionella översättare. Under översättningsprocessen får de möjlighet att använda sina språkkunskaper i ett sammanhang som kräver minutiös noggrannhet och samtidigt inta en nyckelroll när det gäller den juridiska tillämpningen av ett officiellt dokument.

date icon24 september 2022     tag iconÖversättning

För att utföra jobbet krävs stor teknisk skicklighet kombinerat med djupgående kunskaper om det rättssystem där texten ska användas. Professionella översättare som levererar auktoriserade, bestyrkta eller certifierade översättningstjänster erbjuder sina kunder dokument som är juridiskt giltiga och håller garanterad kvalitet.

När behöver du en auktoriserad översättning?

I juridikens värld krävs ”certifierade”, ”auktoriserade” eller ”bestyrkta” översättningar då ett juridiskt dokument behöver översättas för att lämnas in till en myndighet i det land där kunden bor eller i ett annat land. I de flesta fall är dessa översättningar de enda format på juridiska dokument som lokala myndigheter och domstolar godtar.  Det kan till exempel röra sig om dokument kring civilstånd, till exempel vigselbevis, dopbevis eller dödsattester, diplom, rättsliga domar eller utdrag ur bolagsregistret. Den här listan ger givetvis bara några exempel från de mängder av officiella dokument som kan kräva auktoriserad översättning. 

En avgörande kontroll 

Det är viktigt att observera att en auktoriserad översättning kanske inte har samma juridiska giltighet i alla länder. En översättning som accepteras i ett land kan mycket väl vara ogiltig i ett annat. I vissa länder, till exempel Frankrike, måste auktoriserade översättare vara erkända av domstolarna. I andra länder, som Storbritannien eller USA, finns inte begreppet ”auktoriserad översättare”, utan översättningarna kan istället bestyrkas i närvaro av motsvarigheten till en notarius publicus. I Storbritannien kan översättningar förses med en apostille-stämpel som utfärdas av det brittiska Foreign and Commonwealth Office (FCO). En apostille-stämpel verifierar signaturens äkthet och säkerställer att dokumentet är erkänt i de stater som undertecknade Haagkonventionen 1961. 

Som du ser kan regler och krav skilja sig åt i hög grad mellan olika länder. För att undvika risken för onödigt merarbete rekommenderar vi starkt att du som kund kontaktar de juridiska myndigheterna i landet ifråga innan du beställer någon form av bestyrkt eller auktoriserad översättning. Vårt team med kundansvariga hjälper dig också gärna att ta reda på vilken typ av översättning som behövs för din situation. Som en av våra kunder från ett stort hälsovårdsföretag sade: ”Det jag uppskattar med att arbeta med Acolad är att de har stor erfarenhet av att hantera översättningar åt myndigheter i olika länder och kan ge mig råd kring vilka dokument jag behöver förbereda.”

Dokumentets juridiska giltighet beror på vilka överenskommelser som finns mellan ursprungslandet (landet som utfärdat det officiella dokumentet) och mållandet (det land där det översatta dokumentet ska användas). En auktoriserad översättning följer en särskild process och därför kan leveranstiderna vara lite längre jämfört med en standardöversättning. Därför erbjuder vi service dygnet runt så att du kan få en offert och starta projektet nästan omedelbart.

Översättarens roll

En översättare som producerar en certifierad, auktoriserad eller bestyrkt översättning har en dubbel roll. Samtidigt som översättaren fungerar som en leverantör av översättningstjänster så är hen även involverad i den officiella auktoriseringen av det slutgiltiga dokumentet. Översättaren bidrar därmed direkt till det juridiska värdet av den text som hen har översatt. För att certifieras som ”auktoriserad” måste en översättning ha producerats av en specialiserad översättare som svurit en officiell ed inför en domstol.  När översättningsarbetet är färdigt sätter översättaren sin stämpel på dokumentet,vilket innebär att domstolar och myndigheter betraktar det som juridiskt giltigt. Våra juridiska översättare har både språklig och juridisk expertis och arbetar med jurister, advokater och andra översättare med juridisk erfarenhet för att säkerställa att texterna är korrekta och exakta.

Egenskaper för en auktoriserad översättning 

En auktoriserad översättning av ett dokument måste omfatta flera obligatoriska element. Den måste innehålla ett intygande om att detta är en ”certifierad och äkta kopia av originalet”, tillsammans med den auktoriserade översättarens sigill och signatur. Översättaren måste tydligt ange sitt fullständiga namn, titeln ”auktoriserad översättare” (eller certifierad eller dylikt) och vilka språk som översättningen är auktoriserad för.  

Vid behov kan översättarens signatur på en översättning certifieras av borgmästaren eller motsvarande lokala myndighet. Dokumentet måste tydligt ange att det är en översättning och ange på vilket språk originaltexten har skrivits. Formateringen måste följa det ursprungliga dokumentet så nära som möjligt. Sidnumreringen måste anges tydligt, liksom var dokumentet slutar. Dessa säkerhetsåtgärder hjälper till att skydda dokumentets innehåll mot bedrägliga tillägg. 

Hur lång tid tar det?

Mållandet stipulerar normalt sett att certifierade översättningar av ett officiellt dokument måste ha originaldokumentet som underlag snarare än en kopia. Hänsyn måste tas till det här kravet vid beräkning av leveranstiden. Kunder kan vara tveksamma till att tillhandahålla officiella originaldokument på grund av den extra tidsåtgången. De kan också känna en oro för att dokumentet ska tappas bort eller bli stulet. Men en auktoriserad översättare kan faktiskt neka till att arbeta med ett elektroniskt dokument eller en kopia. Översättaren har rätt att begära direkt tillgång till originaldokumentet för att kunna vara säker på att det är äkta. Detta är en rimlig begäran och visar den auktoriserade översättarens integritet och efterlevnad av de regler som medföljer översättarens status, eftersom översättaren inte kan veta om de kopior som erhålls verkligen är identiska med det utskrivna exemplar av dokumentet som tillhandahålls när filen tas fram och certifieras. I händelse av skillnader mellan kopian och originalet, betraktar översättaren dokumentet som ogiltigt och sätter inte dit sin signatur. Som grundregel börjar den angivna leveranstiden för översättningen från den tid då översättaren får tillgång till det fysiska originalet av det dokument som ska behandlas. 

Det är ytterst viktigt att översättaren får den slutgiltiga versionen av källdokumentet redan när översättningsprocessen inleds. När certifieringssteget har slutförts kan översättaren inte göra fler ändringar i dokumentet. Vid eventuella tillägg i sista minuten måste hela certifieringsprocessen börja om från början (skriva ut den nya översättningen, stämpla och skriva under alla sidor av översättningen och originalet och skicka dem per post). Med tanke på hur minutiöst den här processen måste genomföras kan även minsta lilla ändring ha stor betydelse för kostnaderna och leveranstiderna för en auktoriserad översättning. 

Det är alltså bäst att tillhandahålla ett komplett originaldokument redan från början av processen för att säkerställa att alla som är delaktiga har tydlig förståelse för översättningens leveranstider och tidsfrister.  Hos Acolad strävar vi efter att hålla oss inom tidsramarna hur akuta de än är, utan att kompromissa med kvaliteten på översättningen. Vår Legal & Finance-avdelning kan tillhandahålla en offert på mindre än en timme och finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar för att hantera dina brådskande översättningsprojekt.

Har du ett projekt som kräver auktoriserad översättning?

Giltighet för en auktoriserad översättning

När den auktoriserade översättningen har levererats är översättarens arbete avslutat, men det är inte nödvändigtvis slutet på processen. Som vi nämnde ovan kan den auktoriserade översättarens namnunderskrift i vissa fall behöva intygas både på översättningen och på originalet. Beroende på vilket land det handlar om kan det här förfarandet behöva genomföras hos kommunala myndigheter, hos en notarius publicus eller i tillämpliga fall hos den lokal handelskammaren. För att inte förlora tid under bestyrkandeprocessen rekommenderar vi starkt att du kontaktar lokala myndigheter och ber dem kontrollera att dina dokument och din akt uppfyller gällande krav.

När den auktoriserade översättningen har tagits fram och levererats, får den status som ett offentligt dokument på samma sätt som dokumentet på källspråket. På samma sätt som för källdokumentet är det endast det certifierade originaldokumentet av översättningen som kan överlämnas till juridiska och administrativa myndigheter. Eventuella kopior av det har inget juridiskt värde. Det finns ingen juridisk giltighetstid för de dokument som tas fram av auktoriserade översättare. Undantag kan dock göras för vissa dokument som rör civilstånd. Säkerheten har högsta prioritet 

Vi tar säkerhet och konfidentialitet för personuppgifter på största allvar, och det gör även våra leverantörer. Auktoriserade översättare lyder därför under samma sekretessregler som alla andra yrkespersoner på det här området. De sparar endast arbetsfilerna några månader efter att en certifierad översättning levererats, varefter de måste förstöras. 

Hitta rätt översättningsbyrå  

Sammanfattningsvis kräver auktoriserade översättningar specifik expertis från en professionell översättare med djupgående kunskaper om det juridiska systemet. På grund av arbetets detaljerade natur är det särskilt viktigt att arbeta med en språktjänstbyrå som har kunskap om alla faktorer i processen för auktoriserade översättningar och kan förmedla kontakt med en lämplig översättare. Hos Acolad arbetar vi med ett nätverk av kvalificerade professionella juridiska översättare som är redo att hjälpa dig översätta dina dokument för användning i alla länder. Om du har ett projekt som kräver auktoriserad översättning eller några frågor kring detta ämne kan du kontakta oss, så hjälper vi dig. 


date icon24 september 2022     tag iconÖversättning

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

relaterade artiklar