Teknisk översättning och dess egenskaper

I översättningssammanhang brukar vi ofta skilja på teknisk och skönlitterär översättning på ett något godtyckligt, men ändå inte felaktigt sätt. Men vad exakt innebär begreppet ”teknisk översättning”? Inom ramen för översättning syftar termen ”teknisk” på alla områden som kräver en viss terminologi, stil och kanske till och med en sektorsspecifik jargong. Till skillnad från skönlitterär översättning krävs egentligen ingen kreativitet – fokus ligger istället på precision.

Vad kännetecknar teknisk översättning?

Notera först och främst att teknisk översättning kan delas in i underkategorier såsom juridisk översättning, medicinsk översättning, finans- och banköversättning, patentöversättning, flyg- och rymdteknisk översättning osv.

Alla dessa sektorer klassas som ”tekniska” eftersom de kräver att översättaren besitter en viss kunskapsnivå på området.

Föreställ dig hur det skulle vara att översätta en juridisk text utan att veta vad ett kontrakt är, vad klausuler är och vilka intressen som måste beaktas. Detsamma gäller för sjukvårdssektorn, som kräver djupgående kunskap i biologi, särskilt i fråga om människokroppen och dess funktioner.

Terminologi: nyckeln till teknisk översättning

Ordförrådet är i allmänhet specifikt för sektorn och måste vara helt korrekt. ”Nästan” räcker inte: det kan leda till felaktigheter och tvetydighet, vilket inte kan accepteras inom områden som sjukvård och juridik. Ett litet misstag kan få allvarliga konsekvenser. Det är lätt att föreställa sig följderna av en felaktig översättning av en bruksanvisning till en medicinteknisk produkt eller ett avtal mellan två stora företag.

För juridiska översättningar finns ytterligare en komplikationsnivå: skillnaderna mellan till exempel fransk, engelsk, tysk och spansk lagstiftning. Därför är djupgående kunskap om dessa skillnader och förmågan att anpassa vissa element avgörande för att dokumenten ska uppfylla alla rättsliga krav på målmarknaden. I EU måste översättaren förutom att ha kännedom om de båda ländernas lagstiftning även behärska unionens förordningar.

Det innebär dock inte att du måste studera juridik eller medicin i tio år för att kunna översätta inom dessa områden. Det är lätt att tro att det kanske vore mer effektivt att be en läkare eller advokat att översätta en text inom sitt område, men så är inte fallet. Översättning är ett eget hantverk som kräver avancerade språkkunskaper och färdigheter som andra yrkespersoner ofta saknar.

Tack vare internet finns nu många webbplatser, lexikon och ordböcker tillgängliga som hjälper översättare att snabbt lära sig grunderna i ett visst ämne och på egen hand fördjupa specialkunskaperna inom ett visst område.

Som i många andra yrken är det sedan i yrkeslivet som en översättare kan visa hur väl hen behärskar tekniska översättningar. I vilket fall som helst måste en teknisk översättning utföras av en professionell översättare med specialkunskaper på området i fråga. Däri ligger nyckeln till en lyckad teknisk översättning.

Kontakta oss för att diskutera dina översättningsbehov

Relaterade artiklar