Laten we uw project bespreken

+31 (0) 20 30 12 207

HomeALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

  Via ACOLAD (Nikita Group) kunnen particuliere en professionele gebruikers teksten laten vertalen, verbeteren of schrijven door vertalers van wie de bekwaamheid door ACOLAD (Nikita Group) beproefd is.   Het gebruik van de website https://www.acolad.com/ (hierna de ‘Website’) en van de diensten die hij aanbiedt, wordt geregeld door deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘Algemene Gebruiksvoorwaarden’).   Door de Website te gebruiken aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en zonder voorbehoud deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Door deze Website te bezoeken, verbindt u zich ertoe onderstaande Gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. De toepasselijke versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden is de versie die van kracht is op het ogenblik waarop de Website wordt gebruikt. ACOLAD (Nikita Group) kan de Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen en zal de gebruikers daar desgevallend vooraf van op de hoogte brengen. De gebruikers worden dan ook verzocht om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen die erin werden aangebracht en van de versie die van kracht is op het ogenblik waarop de Website wordt gebruikt.  
 1. Toegang tot de Website
  De Website is vrij toegankelijk voor meerderjarige personen. Elk gebruik van de Website door minderjarigen moet gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de drager van het ouderlijke gezag.   ACOLAD (Nikita Group) levert alle redelijke inspanningen om de Website beschikbaar te houden voor de gebruikers. ACOLAD (Nikita Group) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving de Website buiten gebruik stellen, zonder daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. De gebruiker erkent en aanvaardt dat ACOLAD (Nikita Group) niet aansprakelijk is voor onderbrekingen en de gevolgen die daaruit voor de gebruiker kunnen voortvloeien. ACOLAD (Nikita Group) is niet aansprakelijk indien zich op het internet een netwerkstoring voordoet.   De gebruiker verklaart in elk geval over de nodige kennis en middelen te beschikken voor het aanmelden bij en gebruiken van de Website. De gebruiker beschikt daartoe over een computer of een ander apparaat met een internetverbinding waarvan de instellingen een goede werking van de Website mogelijk maken. De gebruiker verklaart de risico’s te kennen en te aanvaarden. De gebruiker erkent onder meer dat de gegevens die naar de Website worden verzonden of er worden bewaard, buiten de wil van ACOLAD (Nikita Group) om kunnen worden onderschept op gewijzigd.   De gebruiker wordt ten zeerste aanbevolen om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zich te wapenen tegen de gevolgen van piraterij, met name door een veilige en aangepaste systeemconfiguratie te gebruiken en door antivirussoftware te installeren en op gezette tijdstippen bij te werken.  
 1. Beheer van de Website
  Met het oog op een goed beheer van de Website kan ACOLAD (Nikita Group) te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn:
 • de toegang tot de Website deels of volledig opschorten, onderbreken of beperken;
 • de toegang tot de Website of delen daarvan voorbehouden voor een bepaalde categorie van internetgebruikers;
 • alle gegevens verwijderen die de werking van de Website kunnen verstoren of in strijd zijn met nationale of internationale wetgeving;
 • de Website buiten gebruik stellen om updates en onderhoud uit te voeren teneinde bij te blijven met de technologische ontwikkelingen of de continuïteit van de Website te garanderen.
  Indien de Website en/of de diensten deels of volledig buiten gebruik worden gesteld, wordt de gebruiker daarover ingelicht door middel van een informatiescherm wanneer hij de Website of de dienst(en) in kwestie wil openen. ACOLAD (Nikita Group) behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en te allen tijde de Website en de feedbackformulieren, diensten en/of functies ervan te veranderen, te verbeteren, te wijzigen, aan te vullen en/of te schrappen.  
 1. Intellectuele eigendom
  De algemene structuur van de Website en alle elementen waaruit hij bestaat, zoals de merknamen, de grafische stijl, de foto’s, de teksten, de commentaren, de illustraties, de beelden (al dan niet bewegend), de filmpjes, de geluidsfragmenten en alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om de Website te doen werken, en meer in het algemeen alle op de Website opgenomen of gebruikte elementen, zijn krachtens de geldende wetgeving beschermd uit hoofde van het intellectuele eigendom en zijn de exclusieve en volledige eigendom van ACOLAD (Nikita Group) of zijn partners of vormen het onderwerp van een voorafgaande gebruikstoelating ten gunste van ACOLAD (Nikita Group).   Voor elke reproductie, weergave, exploitatie, integrale of gedeeltelijke verspreiding, wijziging of aanpassing en elk gebruik, in welke vorm ook, van een deel of het geheel van deze elementen, met inbegrip van de computertoepassingen, is de voorafgaande schriftelijke toelating van ACOLAD (Nikita Group) vereist. Reproductie is alleen toegelaten voor persoonlijk en uitsluitend particulier gebruik.   Elke reproductie, weergave, publicatie, verzending of wijziging en elk gebruik van een deel of het geheel van deze Website en/of een van de elementen ervan zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van ACOLAD (Nikita Group) is vervalsing en kan burgerrechtelijk en/of strafrechtelijk worden vervolgd.   Indien ACOLAD (Nikita Group) geen gerechtelijke procedure opstart zodra het van dergelijk onrechtmatig gebruik kennis heeft genomen, houdt zulks niet in dat het dit gebruik aanvaardt en verzaakt aan vervolging.  
 1. Koppelingen naar andere websites
  Deze Website kan koppelingen bevatten naar andere websites, die het eigendom zijn van derden. ACOLAD (Nikita Group) oefent geen enkele vorm van controle over die websites uit en wijst dienovereenkomstig elke aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid of inhoud van die websites van de hand. ACOLAD (Nikita Group) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het openen van die websites. De gebruiker draagt de integrale verantwoordelijkheid voor het gebruik van die websites. Links leggen naar deze Website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van ACOLAD (Nikita Group) is verboden.  
 1. Geen garantie
  Alle gegevens en documenten op de Website worden verstrekt ‘as is’. ACOLAD (Nikita Group) geeft noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend enige garantie met betrekking tot en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de Website of de inhoud daarvan. ACOLAD (Nikita Group) is niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en lacunes op de Website.  
 1. Beperking van aansprakelijkheid
  ACOLAD (Nikita Group) en de ondernemingen die op deze Website worden vermeld of bij de ontwikkeling, realisatie en terbeschikkingstelling van deze Website zijn betrokken, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade of enige vorm van verlies of derving als gevolg van de verbinding met, het openen van of het gebruik van deze Website of enige via deze Website verkregen informatie, in het bijzonder in geval van defect, storing, moeizame of onderbroken werking en tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de Website.   Bovendien kan ACOLAD (Nikita Group) niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de besmetting van het informaticamateriaal van de gebruiker door een virus of andere vormen van computerbesmettingen. De gebruiker dient zelf alle nodige maatregelen te nemen om zich tegen virussen te beschermen wanneer hij de Website gebruikt of documenten van de Website downloadt.   Elke aansprakelijkheid van ACOLAD (Nikita Group) ten aanzien van enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Website, op basis van welke rechtsgrond ook, met inbegrip van strafrechtelijke aansprakelijkheid, is in elk geval beperkt tot de schade die bewust of als gevolg van een grove fout werd berokkend. Voor zover als het toepasselijke recht toestaat, en behoudens in geval van grove of bewuste fout, kan ACOLAD (Nikita Group) in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of immateriële schade, in het bijzonder voor, zonder daartoe beperkt te zijn, dienstonderbrekingen, gegevensverlies, omzetverlies of winstderving als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van een deel of het geheel van de Website.   ACOLAD (Nikita Group) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een geval van overmacht of toeval, in het bijzonder met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, natuurrampen, brand en interne of externe stakingen.  
 1. Overdracht
Indien de vennootschap wordt overgedragen aan een derde, worden de contractuele banden tussen ACOLAD (Nikita Group) en zijn gebruikers automatisch overgedragen aan de overnemer.   De gebruiker verleent ACOLAD (Nikita Group) bij voorbaat toestemming om zijn contractuele rechten af te staan of over te dragen aan iedere persoon naar keuze, mits het de Klant daar overeenkomstig artikel 1216 van het Burgerlijk Wetboek van Frankrijk vooraf van op de hoogte brengt, met dien verstande dat indien de gebruiker een particulier is, hij of zij bezwaar kan maken tegen de overdracht van het contract dat hij of zij met ACOLAD (Nikita Group) heeft aan de overnemer indien zijn of haar rechten daardoor afnemen.  
 1. Geen herroeping – opzegging – onvoorzienbare omstandigheden
  Overeenkomstig deze Algemene Gebruiksvoorwaarden erkent de particuliere gebruiker dat de diensten bestaan uit digitale inhoud, die niet in materiële vorm wordt verstrekt, en dat de verstrekking ervan is aangevat na zijn voorafgaande en uitdrukkelijke instemming. Dienovereenkomstig erkent de gebruiker uitdrukkelijk dat de diensten, in overeenstemming met artikel L. 221-18, 13° van het Wetboek van Consumentenrecht van Frankrijk, niet onder het herroepingsrecht vallen en doet hij daar uitdrukkelijk afstand van.   ACOLAD (Nikita Group) behoudt zich het recht voor om de account van de gebruiker te sluiten na een ingebrekestelling en een kennisgevingstermijn van 7 dagen indien de gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet in acht neemt.   De verplichtingen van de gebruiker en van ACOLAD (Nikita Group) kunnen in overeenstemming met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden opgeschort in geval van overmacht. Indien een gebeurtenis die als overmacht is aangemerkt langer duurt dan dertig (30) dagen, wordt de account automatisch gesloten, zonder dat noch u, noch ACOLAD (Nikita Group) aanspraak kunnen maken op enige financiële vergoeding.  
 1. Bemiddeling
Bij geschillen over de toepassing en/of interpretatie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden kan de gebruiker een beroep doen op een bemiddelingsprocedure of enige andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting.   Particuliere gebruikers kunnen, behoudens andersluidende bepalingen in het Wetboek van Consumentenrecht van Frankrijk of enige andere toepasselijke rechtsbron, meningsverschillen en zogeheten consumentengeschillen in der minne beslechten door middel van bemiddeling bij het platform voor onlinegeschillenbeslechting. De gebruiker kan een geschil aan de consumentenombudsdienst voorleggen door middel van het formulier op het platform voor onlinegeschillenbeslechting door hier te klikken.  
 1. Bewijsovereenkomst
  Overeenkomstig artikel 1367 van het Burgerlijk Wetboek van Frankrijk erkent de gebruiker, door het vakje aan te kruisen waarmee de gebruiker deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aanvaardt, dat zijn instemming een elektronische handtekening vormt ten aanzien van ACOLAD (Nikita Group) die tussen de partijen dezelfde rechtsgeldigheid heeft als een handgeschreven handtekening.   Meer in het algemeen erkent de gebruiker dat elk document waarvoor deze procedure werd toegepast, evenals elke e-mail tussen ACOLAD (Nikita Group) en de gebruiker, ook zonder toepassing van voormelde procedure, een schriftelijk bewijs vormt, en elke briefwisseling of instemming dientengevolge rechtsgevolgen heeft vanaf het ogenblik waarop zij plaatsvindt, in dezelfde mate als waren zij handmatig ondertekend.   Behoudens door een rechtbank als geldig verklaard bewijs van het tegendeel is elke e-mail tussen de gebruiker en ACOLAD (Nikita Group) niet alleen tussen de partijen onderling, maar ook tegenover iedere begunstigde derde tegenwerpelijk met dezelfde bewijskracht als een papieren document.  
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
  Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. Elk geschil over deze Website wordt, behoudens specifieke bevoegdheidstoewijzing uit hoofde van bepaalde wet- of regelgeving, voorgelegd aan de rechtbanken van NANTERRE.  
 1. Contact
  Met vragen of voor informatie over de op de Website voorgestelde producten of de Website zelf kunt u zich wenden tot hello@mailing-acolad.com.

Laten we uw project bespreken

Wij geven u zo snel mogelijk antwoord.