Autoriserede oversættelser: Alt, du skal vide

Juridiske tekster udgør en dobbelt udfordring for professionelle oversættere. Oversættelsesprocessen giver dem mulighed for at bruge deres sproglige færdigheder i en kontekst, hvor der kræves stor omhu og specifik terminologi, hvormed de spiller en nøglerolle i den juridiske anvendelse af et officielt dokument.

date icon24. september 2022     tag iconOversættelse

Arbejdet kræver fejlfri teknisk ekspertise kombineret med indgående kendskab til det juridiske system, hvor teksten vil blive brugt. Professionelle oversættere/translatører, der leverer autoriseret, notarielt bekræftet eller certificeret oversættelsesservice giver deres kunder en garanti for kvalitet og juridisk værdi.

Hvornår skal du bruge en certificeret eller autoriseret oversættelse?

I den juridiske verden kræves "certificerede", "autoriserede" eller "notarielt bekræftede" oversættelser i tilfælde, hvor et juridisk dokument skal oversættes og sendes til en myndighed i kundens bopælsland eller et andet land. I de fleste tilfælde er disse oversættelser de eneste formater, der vil blive accepteret af myndigheder eller domstole i juridiske sager.  Det drejer sig blandt andet om dokumenter om civilstand, såsom fødselsattester, ægteskabs- eller dødsattester, eksamensbeviser, juridiske domme eller uddrag udstedt af et handelskammer. Listen er selvfølgelig ikke udtømmende. 

Et vigtigt tjek 

Det er vigtigt at bemærke, at en autoriseret oversættelse muligvis ikke har samme juridiske værdi i alle lande. En oversættelse, der er accepteret i et land, kan meget vel ikke være gyldig i et andet. For eksempel skal autoriserede oversættere i nogle lande, såsom Frankrig, anerkendes af domstolene. I andre lande, som f.eks. USA eller Storbritannien, findes begrebet "autoriseret" oversætter ikke, men oversættelser kan bekræftes hos en notar. I Storbritannien kan oversættelser få et apostillestempel, der udstedes af det engelske Foreign and Commonwealth Office (FCO). Et apostillestempel bekræfter underskriftens ægthed og sikrer, at dokumentet anerkendes i stater, der har underskrevet Haagkonventionen fra 1961. 

Som du kan se, er regler og krav ganske forskellige fra land til land. For at undgå potentielt unødvendige procedurer anbefaler vi kraftigt, at du kontakter de juridiske myndigheder fra det pågældende land, før du anmoder om en autoriseret oversættelse. Vores team bestående af Account Managers hjælper dig også gerne med at finde ud af, hvilken type oversættelse, der er nødvendig for din situation. Som en af vores kunder fra en stor sundhedsvirksomhed udtrykker det: "Det, jeg godt kan lide ved at arbejde med Acolad, er, at de har den store erfaring med at håndtere oversættelser for myndigheder i forskellige lande og kan rådgive mig om, hvilke dokumenter jeg skal bruge."

Et dokuments juridiske gyldighed vil afhænge af aftalerne mellem oprindelseslandet (det officielle dokuments udstedelsesland) og destinationslandet (det land, hvor det oversatte dokument er påkrævet). En autoriseret oversættelse følger en særlig proces, og som følge heraf kan leveringstiderne være længere sammenlignet med en standardoversættelse. Derfor tilbyder vi en døgnservice, så du kan modtage et tilbud og starte dit projekt næsten med det samme.

Oversætterens rolle

En oversætter, der laver en autoriseret, certificeret eller notarielt bekræftet oversættelse, påtager sig en dobbeltrolle. Ud over at fungere som udbyder af oversættelsesservices er vedkommende også involveret i den officielle certificering af det endelige dokument. Oversætteren bidrager derfor direkte til den juridiske værdi af den tekst, som vedkommende selv har oversat. For at blive certificeret som "autoriseret" skal en oversættelse være lavet af en oversættelsesspecialist, der har aflagt en officiel ed ved en domstol.  Når oversættelsen er færdig, sætter oversætteren sit stempel på dokumentet, hvilket giver det en juridisk værdi hos domstole og myndigheder. Vores juridiske oversættere er professionelle og har både sproglig og juridisk ekspertise. De arbejder sammen med advokater, sagførere og andre oversættere med juridisk erfaring for at sikre ekstremt præcise tekster.

Særlige kendetegn ved en autoriseret oversættelse 

En autoriseret oversættelse af et dokument indeholder flere obligatoriske elementer. Den skal indeholde en erklæring om, at dette er en "bekræftet og sand kopi af originalen", sammen med den autoriserede oversætters segl og underskrift. Oversætteren skal tydeligt angive sit fulde navn, betegnelsen "autoriseret oversætter" (eller certificeret osv.) og de sprog, som vedkommendes oversættelse er bekræftet for.  

Om nødvendigt kan oversætterens underskrift på en oversættelse bekræftes af borgmesteren på oversætterens lokale rådhus. Af dokumentet skal det klart fremgå, at det er en oversættelse med angivelse af det sprog, som teksten oprindeligt er skrevet på. Formateringen skal ligge så tæt som muligt på det originale dokuments. Der skal være tydelig paginering, og slutningen af dokumentet skal angives. Disse forholdsregler skal beskytte dokumentets indhold ved at forhindre svigagtige tilføjelser. 

Hvor lang tid tager det?

Destinationslandet vil generelt foreskrive, at certificerede oversættelser af et officielt dokument skal fremstilles på grundlag af det originale dokument i stedet for en kopi. Dette krav skal indregnes i den tid, det tager at lave oversættelsen. Kunden kan være tilbageholdende med at udlevere originale officielle dokumenter på grund af den ekstra tid, der er involveret, eller bekymring over potentielt tab eller tyveri. Men en autoriseret oversætter kan nægte at arbejde ud fra et elektronisk dokument eller en fotokopi. Oversætteren er berettiget til at kræve direkte adgang til det originale dokument for at have sin ryg fri. Anmodningen er rimelig og viser, at den autoriserede oversætter er retskaffen og følger reglerne knyttet til denne status, da oversætteren ikke har nogen garanti for, at de modtagne kopier faktisk vil være identiske med den papirkopi af dokumentet, der blev leveret, når filen sammensættes og certificeres. Ved uoverensstemmelse mellem kopi og original vil oversætteren betragte dokumentet som ugyldigt og vil derfor ikke kunne anvende sit stempel. Helt generelt starter den angivne oversættelsestid fra det tidspunkt, hvor oversætteren modtager den originale papirkopi af det dokument, der skal behandles. 

Det er vigtigt, at den endelige version af kildedokumentet leveres til oversætteren ved starten af oversættelsesprocessen. Når certificeringen er foretaget, er oversætteren ikke i stand til at foretage yderligere ændringer af dokumentet. I tilfælde af tilføjelser i sidste øjeblik skal hele certificeringsprocessen starte forfra (den nye oversættelse skal udskrives og oversættelsen og originalen skal stemples og underskrives på alle sider og returneres med posten). I betragtning af den omhu, som denne procedure kræver, kan selv en lille ændring have stor indflydelse på omkostningerne og leveringstiderne for en autoriseret oversættelse. 

Det bedste er at levere et originalt og komplet dokument lige fra starten af processen for at sikre, at alle involverede har en klar forståelse af oversættelsestider og deadlines.  Hos Acolad har vi forpligtet os til at overholde selv de mest presserende deadlines uden at gå på kompromis med kvaliteten af den færdige oversættelse. Vores jura- og økonomiafdeling kan udarbejde et tilbud på under en time og kan håndtere dine hastende oversættelsesprojekter døgnet rundt.

Har du et projekt, der kræver autoriseret oversættelse?

En autoriseret oversættelses gyldighed

Med afleveringen af den autoriserede oversættelse er oversætterens arbejde færdigt, men det er ikke nødvendigvis afslutningen på proceduren. Som nævnt ovenfor kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at bekræfte den autoriserede oversætters underskrift på både oversættelsen og originaldokumentet. Certificeringen skal, afhængigt af det pågældende land, foretages på et rådhus, hos en notar eller i givet fald hos det lokale handelskammer. For ikke at miste tid under certificeringsprocessen anbefaler vi på det kraftigste, at du kontakter dine lokale myndigheder for at få bekræftet, at de leverede dokumenter og sagsakter efterlever reglerne.

Når en autoriseret oversættelse er lavet og leveret, får den status som et officielt dokument på samme måde som dokumentet på kildesproget. Det vil sige, at kun det certificerede originale dokument kan fremlægges for de juridiske og administrative myndigheder. Kopier er ikke gyldige. Dokumenter behandlet af autoriserede oversættere har ingen juridisk slutdato for deres gyldighed. Visse dokumenter vedrørende civilstand kan dog være undtaget. Sikkerhed: højeste prioritet 

Vi tager sikkerheden og fortroligheden omkring personoplysninger meget alvorligt, og det samme gør vores leverandører. Autoriserede oversættere er derfor underlagt de samme fortrolighedsregler som alle fagfolk på dette område. De har kun arbejdsfilerne i et par måneder efter leveringen af en certificeret oversættelse, hvorefter de skal destrueres. 

Find det rette bureau  

Kort fortalt, så kræver autoriserede oversættelser professionel ekspertise i form af blandt andet en dybtgående forståelse af retssystemet. Dette arbejde beror på omhu med detaljer, og derfor er det især vigtigt at benytte et sprogservicebureau, der forstår hele arbejdsgangen i den autoriserede oversættelsesproces og kan sende projektet til den rigtige oversætter. Hos Acolad arbejder vi med et netværk af kvalificerede juridiske oversættelseseksperter, som er klar til at hjælpe dig med at oversætte dine dokumenter til brug i alle lande. Hvis du skal bruge en autoriseret oversætter til et projekt, eller hvis du har spørgsmål om det, kan du kontakte os – vi vil med glæde hjælpe. 


date icon24. september 2022     tag iconOversættelse

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

relaterede artikler