Laten we uw project bespreken

+31 (0) 20 30 12 207

Algemene voorwaarden

2021

HomeAlgemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten (de “Diensten”) die door het ACOLAD-bedrijf dat de offerte, de orderbon of welke andere schriftelijke overeenkomst ook opmaakt (“ACOLAD”) worden geleverd aan om het even welke juridische entiteit (de “Klant”).

Alle bestellingen van Klanten zijn onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op toekomstige, bijkomende of vervolgbestellingen die worden geplaatst door de Klant, zelfs al worden deze voorwaarden niet uitdrukkelijk vermeld voor die toekomstige of latere bestellingen.

De Klant wordt verzocht om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of toevoegingen. Alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp ervan. Andersluidende of bijzondere voorwaarden opgelegd door de Klant of door een met de klant verbonden derde, ongeacht de datum of de drager, zijn niet bindend voor ACOLAD, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Tenzij anders vermeld, worden de offertes, de facturen en de kooporders schriftelijk en/of elektronisch opgesteld.

Elke overeenkomst die afwijkt van deze Algemene Voorwaarden moet schriftelijk worden vastgelegd.

 

2. Opdrachten

2.1. Bestellingsproces

De Partijen komen overeen dat de Klant, om een bestelling te plaatsen (hierna een “Opdracht”), aan ACOLAD een verzoek om Diensten moet richten via e-mail. Voor Vertaaldiensten kan de Klant het verzoek ook opsturen via het ACOLAD-portaal (het “Portaal”). Sommige verzoeken om Vertaaldiensten kunnen echter niet via het Portaal worden behandeld, met name wanneer het te vertalen bestandsformaat dit niet toelaat.

De Klant die een verzoek om Vertaaldiensten doet, moet aan ACOLAD alle nodige gegevens bezorgen om op dat verzoek te kunnen antwoorden, waaronder maar niet beperkt tot: (i) de brontaal; (ii) de doeltaal; (iii) het/de brondocument(en); (iv) de gewenste leveringsdatum; (v) eventueel benodigde media en (iv) andere specifieke verzoeken of instructies.

ACOLAD stuurt dan een offerte op basis van die elementen naar de Klant. De prijs van de Vertaaldiensten wordt bepaald op basis van het getelde aantal woorden van het te vertalen document en de in de tarieflijst opgegeven prijzen.

De door ACOLAD overgemaakte offertes zijn vatbaar voor wijzigingen tenzij ze uitdrukkelijk bindend zijn verklaard of ze een welbepaalde geldigheidstermijn vermelden. Een Opdracht wordt bindend wanneer ACOLAD de bestelling schriftelijk of elektronisch bevestigt of begint met de uitvoering van de door de Klant geplaatste bestelling.

Wanneer de Klant ACOLAD vraagt om met de uitvoering van de Diensten te beginnen zonder dat een offerte is opgemaakt, zal ACOLAD de Diensten verrichten op basis van de elementen in het Dienstverzoek dat door de Klant via e-mail werd verstuurd, zoals gewijzigd of aangevuld in latere uitwisselingen tussen Partijen. De Opdracht wordt dan als vast beschouwd zodra de Klant via e-mail een bevestigingsmail van ACOLAD ontvangt dat zijn verzoek effectief in behandeling is genomen.

ACOLAD behoudt zich het recht voor, met voorafgaande kennisgeving aan de Klant, om de prijzen van de Diensten te verhogen en/of een nieuwe leveringsdatum te bepalen ingeval de bij het Dienstverzoek verstrekte gegevens onvolledig zouden blijken of er bronbestanden ontbreken (in het bijzonder wanneer de prijs van de Diensten en de leveringsdatum werden bepaald op basis van een benaderend aantal woorden en een uittreksel van de inhoud van het/de te vertalen document(en)).

 

2.3. Wijziging van de Opdracht

Indien de Klant wijzigingen wil aanbrengen aan een vaste Opdracht, dan moet hij dit via e-mail aan ACOLAD vragen. ACOLAD kan de wijziging(en) aan de Opdracht aanvaarden of weigeren.

A. Indien ACOLAD weigert om de Opdracht te wijzigen, dan kan de Klant ze annuleren overeenkomstig artikel 2.3.

B. Indien ACOLAD de wijziging(en) aan de Opdracht aanvaardt, stelt hij de Klant in kennis van de aangepaste prijs en/of leveringsdatum die mogelijk uit de door de Klant gevraagde wijziging(en) voortvloeit. De Klant laat ACOLAD dan weten of hij die aanpassing al dan niet aanvaardt:

(i) Aanvaardt de Klant de aanpassing, dan vat ACOLAD de Diensten aan of zet ze voort onder de nieuwe voorwaarden;

(ii) Weigert de Klant de aanpassing, dan wordt die weigering beschouwd als een annulering overeenkomstig artikel 2.3.

C. Ingeval ACOLAD de wijziging(en) weigert of de Klant de daaruit voortvloeiende aanpassing weigert, kan de Klant ervoor opteren zijn Opdracht te laten uitvoeren of voortzetten zonder de wijzigingen. Die beslissing moet per e-mail aan ACOLAD worden meegedeeld.

 

2.3. Annulering van de Opdracht

De Klant kan een vaste Opdracht annuleren door een e-mail te sturen naar ACOLAD.

ACOLAD levert dan het reeds uitgevoerde vertaalwerk maar zonder garantie wat betreft de kwaliteit.

In dit geval draagt de Klant de volgende kosten:

A. Voor alle Diensten, uitgezonderd de tolkdiensten, indien met de uitvoering van de Opdracht is begonnen: de prijs van de Diensten berekend naar rato van het door ACOLAD verrichte werk op de datum van kennisgeving van de annulering;

B. Voor alle Diensten, uitgezonderd de tolkdiensten, indien nog niet met de uitvoering van de Opdracht is begonnen: annuleringskosten gelijk aan 20% van het bedrag van de Opdracht en algemene kosten die voor ACOLAD voortvloeien uit de annulering, op voorlegging van de bewijsstukken. De kosten kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, de kosten omvatten in het kader van het projectbeheer of voor de aanschaf van software of licenties die nodig zijn om de Opdracht uit te voeren;

 

(i) Voor de tolkdiensten, annuleringskosten die overeenstemmen met:

 1. 50% van de prijs van de Diensten bij annulering tot vijftien (15) Werkdagen voor de aanvangsdatum van de Diensten,
 2. 80% van de prijs van de Diensten bij annulering tussen acht (8) en veertien (14) Werkdagen voor de aanvangsdatum van de Diensten,
 3. 100% van de prijs van de Diensten bij annulering zeven (7) Werkdagen of minder voor de aanvangsdatum van de Diensten, en

(ii) de algemene kosten die voor ACOLAD voortvloeien uit de annulering, op voorleging van de bewijsstukken. De kosten kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, de kosten omvatten voor de aanschaf van de nodige tolkuitrusting, alsook alle kosten gemaakt met het oog op nodige reizen/verblijven om de Diensten uit te voeren.

 

3. Kwaliteit

ACOLAD garandeert de levering van Diensten van uitstekende kwaliteit, uitgevoerd door professionelen die werken in hun moedertaal.

ACOLAD zal zich bovendien houden aan:

- alle “vertaalwoordenlijsten van de Klant” voor zover geleverd door de Klant vóór de uitvoering van de Dienst en alle mogelijk door de Klant opgelegde terminologie verstrekt vóór de vertaling van het betrokken document, wanneer deze terminologievereisten door ACOLAD zijn aanvaard;

- alle opmaakinstructies van de Klant die schriftelijk zijn bekendgemaakt vóór de vertaling van het betrokken document en die door ACOLAD zijn aanvaard.

Geen enkele keuze met betrekking tot synoniemen of stilistische voorkeuren, noch enig verzoek om wijzigingen of instructie die door de Klant wordt gegeven na de bestelling van de Opdracht, kan worden geacht te wijzen op een kwaliteitsgebrek waarvoor ACOLAD aansprakelijk kan worden gesteld.

 

4. Aanvaarding

4.1. Voor alle Diensten behalve de tolkdiensten:

De Diensten, uitgezonderd de Tolkdiensten, zullen geacht worden te zijn voltooid op de datum van levering (de "Leveringsdatum") van de resultaten van die Diensten ("te leveren Product” of “geleverd Product”). Bij levering via e-mail, stemt de Leveringsdatum overeen met het tijdstip van voltooiing van de verzending door het e-mailsysteem. Voor leveringen via het Portaal, stemt de Leveringsdatum overeen met de datum van verschijning op het Portaal.

Zodra de te leveren Producten zijn geleverd, heeft de Klant dertig (30) kalenderdagen vanaf de Leveringsdatum om te oordelen over hun conformiteit met deze Overeenkomst. Ingeval de Klant voorbehoud maakt, moet hij schriftelijk de redenen van het voorbehoud en de gewenste correcties meedelen. Indien dit voorbehoud gerechtvaardigd blijkt, kan ACOLAD kiezen om over te gaan tot verbetering of tot vervanging van het geleverde Product.

Bij ongerechtvaardigd voorbehoud, heeft ACOLAD het recht om aan de Klant de extra kosten aan te rekenen die hij heeft opgelopen om dat voorbehoud te onderzoeken.

Indien de Klant binnen de genoemde termijn van dertig (30) dagen vanaf de Leveringsdatum geen voorbehoud formuleert of de geleverde Producten geheel of gedeeltelijk in gebruik neemt en/of bekendmaakt, dan wordt hij geacht de geleverde Producten te hebben aanvaard en kan hij geen beroep meer doen op de bovengenoemde procedure.

 

4.2. Voor tolkdiensten:

Aangezien de tolkdiensten onmiddellijk worden uitgevoerd, op een door de Klant bepaalde plaats, worden ze geacht te zijn voltooid op het in de Opdracht bepaalde tijdstip (hierna de “Voltooiingsdatum”). Vanaf de Voltooiingsdatum heeft de Klant tien (10) kalenderdagen de tijd om ACOLAD in kennis te stellen van eventueel voorbehoud.

 

5. Verplichtingen van de Klant

De Klant verbindt zich ertoe:

 • ACOLAD in de mate van het mogelijke vooraf te informeren over elk nieuw project in verband met de Diensten, zodat ACOLAD geschikte teams kan samenstellen;
 • Ten volle en te goeder trouw met ACOLAD samen te werken en, in het bijzonder, aan ACOLAD alle nodige informatie te verstrekken in verband met de uitvoering van de Diensten, alsook te antwoorden op alle door ACOLAD gestelde vragen;
 • Aan ACOLAD alle referentiedocumenten te bezorgen die een beter inzicht kunnen geven in de nieuwe aanvragen voor vertaaldiensten in hun context. Indien ACOLAD al specifieke woordenlijsten voor de Klant heeft of er aanmaakt, zal de Klant deze zo nodig wijzigen of valideren;
 • De werknemers, agenten, consultants, stagiaires en onderaannemers (de "Vertegenwoordigers”) van ACOLAD die worden ingezet voor de uitvoering van de Diensten in contact te brengen met zijn eigen Vertegenwoordigers die betrokken zijn bij de uitvoering van de Diensten;
 • Vóór de uitvoering, te zorgen voor alle licenties en rechten die nodig zijn voor hardware, software of producten die ACOLAD bij de uitvoering moet gebruiken;
 • Wanneer de Diensten worden uitgevoerd in de lokalen van de Klant, zal de Klant aan ACOLAD alle nodige middelen ter beschikking stellen, waar hij exclusief toegang toe heeft, die essentieel zijn voor de uitvoering van de Diensten (inclusief toegang tot de lokalen en tot de klantensystemen en -programma’s die betrokken zijn bij de levering van de Diensten, voorzieningen die redelijkerwijs nodig zijn voor het personeel of de onderaannemers, zoals een werkruimte met telecommunicatiemiddelen, enz. en dit zonder kosten);
 • Aan ACOLAD alle opmerkingen over te maken over de kwaliteit van de vertaling, om hem te helpen een panel van toegewijde vertalers en tolken in stand te houden;
 • De prijs te betalen zoals vastgesteld bij de bestelling van de Opdracht overeenkomstig het bepaalde in het artikel “Financiële voorwaarden”. De geleverde Producten blijven de exclusieve eigendom van ACOLAD totdat de volledige betaling is ontvangen.

 

6. Aansprakelijkheid

Bij niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de Diensten door de schuld of nalatigheid van ACOLAD, kan ACOLAD aansprakelijk worden gesteld. Er wordt in dit verband opgemerkt dat de Klant geen vordering kan instellen wegens het ontbreken van een volledige proeflezing indien hij niet uitdrukkelijk voor die bijkomende optie heeft gekozen. In ieder geval is de aansprakelijkheid van ACOLAD beperkt tot de door ACOLAD bij het sluiten van de Opdracht voorzienbare schade. ACOLAD kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade of strafvergoedingen boven de feitelijk geleden schade (waaronder maar niet beperkt tot winstderving, economische en productieverliezen, enz.).

Voor zover dienstig wordt gepreciseerd dat ACOLAD niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als gevolg van een geval van overmacht of van de daden of nalatigheid van de Klant en diens Vertegenwoordigers. Zo draagt ACOLAD geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van welke aanpassing, wijziging, toevoeging of schrapping ook in de Diensten en te leveren Producten door de Klant en/of zijn Vertegenwoordigers.

Mocht ACOLAD aansprakelijk worden gesteld, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het totaal bedrag dat de Klant effectief aan ACOLAD heeft betaald in het kader van de Opdracht, met een maximum van 50.000 EUR (vijftigduizend euro). Dit maximumbedrag geldt niet in geval van kwaad opzet, grove nalatigheid, lichamelijke letsels of mogelijke dwingende wettelijke garanties.

 

7. Overmacht

Geen der Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van haar verplichtingen indien dit het gevolg is van een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet. De door een geval een overmacht getroffen Partij moet de andere Partij onmiddellijk op de hoogte brengen dat ze niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De opschorting van verplichtingen of de vertraging kan in geen geval een grond zijn voor aansprakelijkheid wegens niet-nakoming van de betrokken verplichting, noch aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding of boete voor laattijdige uitvoering.

 

8. Financiële voorwaarden

8.1. Prijs

De prijs van de Diensten, al dan niet vastgelegd in een offerte, wordt berekend op basis van de tarieflijst.

 

De prijzen van ACOLAD zijn uitgedrukt in de valuta van de offerte en zijn onderworpen aan de toepasselijke btw-tarieven volgens de lokale wetgeving.De prijzen omvatten alle kosten die verband houden met de uitvoering van de Diensten, met uitzondering van (i) de reis- en verblijfskosten en (ii) de aanschafkosten van specifieke elementen van derden, zoals software- of hardwarelicenties, kosten die worden geraamd, hetzij in de offerte, hetzij in de uitwisselingen vóór de Opdrachtbevestiging.  Deze kosten die niet in de prijs van de Diensten inbegrepen zijn, moeten door de Klant worden aanvaard voordat ACOLAD de betrokken uitgaven kan maken.

 

8.2. Facturatie- en betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen of anders bepaald in de toepasselijke wet, is elke factuur betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum.

De Klant kan zich niet beroepen op een formele onregelmatigheid (louter materiële fout en/of ontbrekende of onjuiste verplichte vermelding) in een factuur om de betaling ervan te weigeren. De Klant die een dergelijke onregelmatigheid vaststelt, moet ACOLAD daarvan in kennis stellen zodat deze de onregelmatigheid kan rechtzetten.

Elke betwisting van een factuur moet binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst worden bekendgemaakt. In de kennisgeving moeten de redenen en de bewijsstukken van de betwisting worden opgegeven, zo niet zal de betwisting onontvankelijk worden geacht. De Klant blijft gehouden tot betaling van de niet-betwiste factuurposten op de vervaldag.

Bij niet-betaling is een forfaitaire inningsvergoeding zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving en een verwijlinterest van 8% boven het LIBOR-tarief verschuldigd, onverminderd het recht van ACOLAD om eventuele aanvullende schadevergoedingen te vorderen.

 

8.3. Verrekening

De Klant kan in zich in geen geval beroepen op een recht van verrekening of retentie. Elke tegenvordering van de Klant moet het voorwerp zijn van een factuur of een verzoek om een creditnota. Elke verrekening die niet vooraf door ACOLAD is toegestaan zal worden beschouwd als een wanbetaling.

 

8.4. Financiële garanties

  Voor opdrachten met een verwachte uitvoeringsperiode van meer dan twee maanden, kan ACOLAD een voorschot vragen, vastgesteld op een percentage van de totale prijs zoals overeengekomen met de Klant en zal hij maandelijkse facturen uitschrijven voor de tot dan verleende diensten totdat hij het volledige bedrag heeft ontvangen.

Indien de nakoming van een betalingsverplichting in gevaar komt door een verslechtering van de financiële toestand van de Klant die zich voordoet of bekend wordt nadat een contract is gesloten, heeft ACOLAD het recht om een voorschot te vragen, om nog niet geleverde diensten in te houden of om het bestelde werk stil te leggen. ACOLAD behoudt zich deze rechten ook voor bij niet-betaling van de facturen door de Klant totdat hij het volledige bedrag van die facturen heeft ontvangen. In die gevallen is ACOLAD niet gehouden tot schadeloosstelling voor vertragingen en doet hij evenmin afstand van zijn recht om een aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

9. Vertrouwelijkheid

Beide Partijen verbinden zich ertoe om (i) alle informatie die zij van de andere Partij ontvangen als vertrouwelijk te behandelen, (ii) de vertrouwelijke informatie van de andere Partij niet bekend te maken aan derden, behalve aan de Vertegenwoordigers voor zover ze die informatie nodig hebben; en (iii) de vertrouwelijke informatie van de andere Partij niet te gebruiken, behalve voor de uitoefening van hun rechten en de nakoming van hun verplichtingen krachtens de Algemene Voorwaarden en/of de Opdrachten.

Niettegenstaande het voorgaande, heeft geen der Partijen enige verplichting ten aanzien van: (i) informatie die publiek beschikbaar is geworden of zou worden zonder fout van de ontvangende Partij, (ii) informatie die onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende Partij, (iii) informatie die reeds door de ontvangende Partij gekend was vóór de bekendmaking door de andere Partij, (iv) informatie die rechtmatig zou worden verkregen van een derde die niet gebonden is door een geheimhoudingsverplichting, of (v) informatie die bij wet of gerechtelijk bevel moet worden bekendgemaakt (in welk geval die informatie maar bekend mag worden gemaakt in de vereiste mate en na schriftelijke kennisgeving aan de verstrekkende Partij).

De verplichtingen van de Partijen met betrekking tot de vertrouwelijke informatie blijven van kracht gedurende de geldigheidstermijn van de Algemene Voorwaarden en gedurende een periode van vijf (5) jaar erna.

Onder voorbehoud van de verplichtingen bepaald in het artikel "Persoonsgegevens", verbinden de Partijen zich ertoe om, volgens de instructies van de andere Partij, elke drager van Vertrouwelijke Informatie, op verzoek van de betrokken Partij, terug te bezorgen of te vernietigen binnen ten hoogste dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van het verzoek. In elk geval blijft de ontvangende Partij rechtstreeks aansprakelijk ten aanzien van de bekendmakende Partij voor de schending van de bepalingen van dit artikel door een van haar Vertegenwoordigers.

 

10. Intellectuele eigendom

10.1. Intellectuele eigendomsrechten op bestaande elementen

Elke Partij verleent aan de andere Partij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (behalve aan de verbonden ondernemingen van de andere Partij) voor het gebruik van haar instrumenten, methodes, werken, software, knowhow of andere intellectuele eigendom. Deze licentie wordt kosteloos verleend, voor de duur van de Algemene Voorwaarden en voor zover (i) ACOLAD die licentie nodig heeft om de Diensten te leveren en (ii) de Klant ze nodig heeft om de geleverde Producten en Diensten te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen en weer te geven.

 

10.2. Intellectuele eigendomsrechten op te leveren Producten

ACOLAD draagt, na volledige betaling van de desbetreffende facturen, alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de Diensten en de geleverde Producten die erkend zijn door de wet- en regelgeving van enig land, alsook door huidige of toekomstige internationale verdragen, exclusief over aan de Klant. Deze overdracht gebeurt gratis, voor de hele wereld, en voor de wettelijke duur van de auteursrechten in elk land en elke verlenging daarvan.

 

Dit betekent dat de Klant, voor zover hij de morele rechten van de auteurs eerbiedigt, vrijelijk en zo vaak als hij wenst (binnen de grenzen van de in de vertaalsector geldende normen):

 • alle of een deel van de geleverde Producten, al dan niet in samenhang met andere werken van welke aard ook, kosteloos of tegen betaling kan reproduceren of laten reproduceren voor informatie-, documentatie-, promotie- of welke andere doeleinden ook;
 • alle aanpassingen, wijzigingen, toevoegingen of schrappingen kan uitvoeren of laten uitvoeren die hij nodig acht voor de exploitatie van de geleverde Producten;
 • alle of een deel van de geleverde Producten gratis of tegen betaling kan weergeven of laten weergeven op gelijk welke plaats en in welke vorm ook, door voorstelling aan het publiek, openbare vertoning en uitzending of televisie-uitzending op om het even welke openbare of private plaats, via om het even welke elektronisch communicatiemiddelen.

 

De Klant kan de voordelen van deze overdracht en alle bijbehorende rechten overdragen aan een derde naar keuze. ACOLAD behoudt zich evenwel het recht voor om de knowhow die hij verwerft tijdens de uitvoering van de Diensten die leiden tot de genoemde resultaten en/of geleverde Producten, te behouden en te gebruiken

 

10.3. Garantie

Elke Partij verklaart dat zij de rechtmatige eigenaar is van alle intellectuele eigendomsrechten op de elementen die zij ter beschikking stelt voor de uitvoering van de Diensten. Derhalve vrijwaart elke Partij de andere Partij tegen elke claim of vordering wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van een derde door het gebruik, de reproductie, de wijziging, aanpassing en/of weergave van de instrumenten, methodes, werken, software, knowhow of andere elementen die onderworpen zijn aan intellectuele eigendomsrechten en/of van de resultaten van de Diensten en geleverde Producten.

 

Bovendien kan ACOLAD niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schending ook van intellectuele eigendomsrechten van derden voortvloeiend uit het gebruik, de reproductie, de wijziging, aanpassing en/of weergave van de geleverde Producten en/of de resultaten van de Diensten door de Klant indien de genoemde geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten louter de vertaling en/of vertolking zijn van de oorspronkelijk door de Klant aan ACOLAD verstrekte of van de Klant afkomstige documenten en/of uitwisselingen, tenzij de Klant kan aantonen dat de vertaling en/of vertolking op zich (dit wil zeggen onafhankelijk van de documenten en/of uitwisselingen die uitgaan van de Klant) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde.

 

11. Persoonsgegevens

In het kader en ten behoeve van uitwisselingen in verband met hun zakenrelatie en relatiebeheer, zullen de Klant en ACOLAD Persoonsgegevens van de Vertegenwoordigers van de andere Partij verwerken. In dit opzicht is elke Partij verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens van de Vertegenwoordigers van de andere Partij. De Persoonsgegevens van de Vertegenwoordigers van de Klant worden verwerkt door ACOLAD in overeenstemming met zijn Privacybeleid.

 

Wat betreft de gegevens in de documenten die door de Klant worden overgemaakt met het oog op een Dienst, verbindt de Klant zich ertoe om aan ACOLAD alleen documenten over te maken die geen persoonsgegevens bevatten. Bij wijze van uitzondering verbindt de Klant zich ertoe, indien de aanwezigheid van persoonsgegevens in de door de Klant overgemaakte documenten naar mening van de Klant absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van de Dienst, om ACOLAD daar vooraf van in kennis te stellen. In dat geval zullen de Partijen een gegevensbeschermingsovereenkomst sluiten. De Klant verzekert aan ACOLAD dat hij over de nodige rechten en machtigingen beschikt om die gegevens aan ACOLAD door te geven en vrijwaart ACOLAD tegen alle verhaal in dit verband.           

 

ACOLAD verbindt zich ertoe de in een document vervatte persoonsgegevens op geen enkele wijze te gebruiken behalve voor het uitvoeren van de Diensten en passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een voldoende beschermingsniveau te verzekeren. Deze gegevens vormen Vertrouwelijke Informatie zoals bedoeld in het artikel "Vertrouwelijkheid" van de Algemene Voorwaarden

 

12. Publiciteit

De Klant machtigt ACOLAD hierbij om in het openbaar te verwijzen naar de keuze van de Klant voor de diensten van ACOLAD en naar de aard van de dienstverlening.

Met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, mag ACOLAD in het openbaar verwijzen naar de producten, de diensten en de oplossingen die ACOLAD heeft geïmplementeerd of zal implementeren en mag hij een gedetailleerd verslag uitbrengen en publiceren waarin hij beschrijft waarom de Klant voor de ACOLAD-oplossing heeft gekozen en welke voordelen dit de Klant heeft opgeleverd.

 

13. Onderaanneming

ACOLAD wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om alle of een deel van zijn verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden uit te besteden. In dit verband erkent de Klant dat de Diensten worden verricht door vertalers en tolken, waarvan de meesten in onderaanneming werken. In geval van onderaanneming, blijft ACOLAD als enige aansprakelijk voor de goede uitvoering van de Diensten. Daarom ziet ACOLAD erop toe dat zijn onderaannemers gebonden zijn door verplichtingen die minstens gelijkwaardig zijn aan die waaraan ACOLAD onderworpen is krachtens de Algemene Voorwaarden.

 

14. Niet-wervingsbeding

Beide Partijen zullen zich ervan onthouden welke Vertegenwoordiger ook van de andere Partij die betrokken is of is geweest bij de Uitvoering van de Diensten, te proberen werven, tewerk te stellen of anderszins, rechtstreeks of onrechtstreeks, een beroep op hem te doen.

 

Dit verbod geldt (i) gedurende de volledige geldigheidstermijn van de Algemene Voorwaarden en gedurende een periode van twaalf (12) maanden na de beëindiging ervan en (ii) zelfs al gaat het verzoek uit van de bedoelde Vertegenwoordiger. Bovendien geldt dit verbod voor iedere Vertegenwoordiger van de andere Partij die niet minder dan twaalf (12) maanden in dienst was van die Partij op het ogenblik dat de schending van dit artikel zich voordoet.

 

Bij een inbreuk op dit artikel zal de in gebreke gebleven Partij, bij wijze van schadevergoeding, een bedrag van 50.000 euro (inclusief belastingen ) verschuldigd zijn aan de andere Partij.

 

15. Overdracht

Deze Overeenkomst kan niet door een Partij worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, toestemming die niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd; met dien verstande evenwel dat er geen toestemming wordt vereist voor een overdracht aan een Verbonden onderneming van de Partijen of voor een overdracht in verband met een fusie, overname of verkoop van alle of vrijwel alle activa van een Partij aan een derde die er schriftelijk mee instemt om gebonden te zijn door de voorwaarden van deze Overeenkomst. Elke cessie of overdracht van deze Overeenkomst in strijd met de voorwaarden ervan, is nietig. Onder voorbehoud van het voorgaande, is deze Overeenkomst bindend voor en strekt ze tot voordeel van de respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de Partijen.

 

16. Kennisgevingen

Kennisgevingen moeten per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden gericht aan de gekozen woonplaats van de Partijen. De kennisgevingen gaan in op de datum van eerste voorlegging.

 

17. Geldigheid

Indien een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet toepasbaar zou worden verklaard, doet dit niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen, die onverminderd van kracht blijven. De Partijen kunnen evenwel onderling overeenkomen om de ongeldig verklaarde bepalingen te vervangen.

 

18. Niet-afstand

Het feit dat een Partij zich niet beroept op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden of op haar rechten of rechtsmiddelen, kan niet worden beschouwd als afstand door die Partij van haar recht om een vordering in te stellen en doet geen afbreuk aan de rechten van die Partij om later een vordering in te stellen.

 

19. Termijn

Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht op de datum van de eerste bestelling voor het leveren van een Dienst (“Opdracht”), die bijgevolg automatisch de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Klant inhoudt.

Ze blijven van kracht tot de afloop of de beëindiging van de laatste Opdracht.

 

20. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het recht van het land of de staat van het bedrijf van ACOLAD dat de offerte, de orderbon of welke andere schriftelijke overeenkomst ook opmaakt, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11/04/1980 ("CISG").

Bij geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Algemene Voorwaarden, verbinden de Partijen zich ertoe om, alvorens zich tot een rechtbank te wenden, het geschil, de onenigheid of claim op een minnelijke manier te proberen oplossen.

In elk geval, indien geen minnelijke schikking wordt bereikt binnen dertig (30) kalenderdagen, VALLEN ALLE GESCHILLEN TUSSEN PARTIJEN ONDER DE EXCLUSIEVE RECHTSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN VAN HET RECHTSGEGBIED VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN HET ACOLAD-BEDRIJF DAT DE OFFERTE, DE ORDERBON OF WELKE ANDERE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST OOK OPMAAKT, OOK VOOR DRINGENDE VOORLOPIGE MAATREGELEN, VERZOEKSCHRIFTEN OF ALS ER MEERDERE VERWEERDERS ZIJN.

 

 

Laten we uw project bespreken

Wij geven u zo snel mogelijk antwoord.