Lad os tale om dit projekt

+45 33 11 32 00

HomeVILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSTEDET

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSTED

Hos ACOLAD (NIKITA GROUP) kan privatpersoner og virksomheder købe tjenester inden for oversættelse, korrekturlæsning eller copywriting udført af oversættere, som er udvalgt af ACOLAD (NIKITA GROUP).

Visning, browsing og brug af webstedet https://www.acolad.com (i det følgende “webstedet”) og de tjenester, der tilbydes på webstedet, er underlagt disse vilkår og betingelser for brug (i det følgende “vilkår og betingelser for brug”).

Brug af webstedet indebærer fuld accept af disse vilkår og betingelser for brug. Når du browser rundt på dette websted, er du forpligtet til at overholde og acceptere nedenstående vilkår og betingelser for brug. Den gældende version af vilkår og betingelser for brug er den version, der er gældende på det tidspunkt, hvor du bruger og browser rundt på webstedet. Vilkår og betingelser for brug kan til enhver tid ændres af ACOLAD (NIKITA GROUP), hvilket skal meddeles brugerne på forhånd om nødvendigt. Brugere bedes derfor gennemgå disse vilkår og betingelser for brug regelmæssigt for at finde ud af, om der er sket ændringer, og sikre sig, at de er bekendt med den gældende version på tidspunktet for deres besøg på webstedet.

 1. Adgang til webstedet

Alle myndige personer har adgang til webstedet. Mindreåriges brug af webstedet sker på forældrenes eller den juridiske værges ansvar.

ACOLAD (NIKITA GROUP) vil gøre sit yderste for at sikre, at webstedet er tilgængeligt for brugerne. ACOLAD (NIKITA GROUP) kan til enhver tid og uden varsel afbryde adgangen til webstedet uden at skulle kompensere brugerne herfor. Brugeren anerkender og accepterer, at ACOLAD (NIKITA GROUP) ikke er ansvarlig for

afbrydelser eller de konsekvenser, som disse måtte have for brugeren. ACOLAD (NIKITA GROUP) er ikke ansvarlig for afbrydelser af internetforbindelsen.

Under alle omstændigheder accepterer brugeren, at han/hun er kompetent og besidder de nødvendige midler til at få adgang til og bruge webstedet. Det vil sige, at brugeren har en computer eller en anden enhed med internetforbindelse og en konfiguration, der understøtter webstedet, så det kan fungere korrekt. Brugeren anerkender, at han/hun er bevidst om risiciene og accepterer dem. Navnlig anerkender brugeren, at information overført eller lagret på internettet kan opfanges eller ændres i et omfang, der ligger uden for dette websteds kontrol.

Brugeren opfordres derfor på det kraftigste til at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge konsekvenserne ved hacking, især i form af en sikker og tilstrækkelig konfiguration af deres computersystem, installering af virusbeskyttelsessoftware og regelmæssig opdatering af denne software.

 1. Styring af webstedet

For at sikre passende styring af webstedet kan ACOLAD (NIKITA GROUP) til enhver tid og uden varsel eller kompensation:

 • lukke, afbryde eller begrænse adgangen til hele eller dele af webstedet
 • begrænse adgangen til webstedet eller til visse dele af webstedet for en bestemt gruppe af brugere
 • fjerne oplysninger, der kan forstyrre webstedets funktionalitet eller er i strid med national eller international lovgivning
 • lukke webstedet med henblik på opdatering eller vedligeholdelse i forbindelse med tekniske ændringer eller ændringer, der er nødvendige for, at webstedet fortsat kan fungere.

I tilfælde af en nedlukning af webstedet og/eller dele af webstedets tjenester skal brugeren orienteres via en meddelelse på skærmen, når de forsøger at få adgang til webstedet eller den pågældende tjeneste. ACOLAD (NIKITA GROUP) forbeholder sig ret til til enhver tid frit at udvikle, forbedre, ændre, tilføje eller fjerne hele eller dele af webstedet, dets kontaktformularer, tjenester og/eller funktioner.

 1. Ophavsret

Webstedets generelle opbygning og indhold, såsom varemærker, grafik, fotos, tekster, kommentarer, illustrationer, animerede og statiske billeder, videosekvenser, lyd samt alle IT-applikationer, der anvendes med henblik på webstedets funktionalitet, og mere generelt alle elementer, der gengives eller anvendes på webstedet, er beskyttet af gældende lovgivning vedrørende ophavsret og er ACOLADS (NIKITA GROUP) eller ACOLADS partneres eksklusive og fulde ejendom, idet ACOLAD (NIKITA GROUP) i øvrigt har fået tilladelse til at bruge disse.

Enhver gengivelse, repræsentation, nyttiggørelse, ændring, fuld eller delvis videregivelse, anvendelse eller tilpasning, uanset form, af alle eller dele af disse elementer, herunder computer-applikationer, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra ACOLAD (NIKITA GROUP). Gengivelse er udelukkende tilladt til personligt og privat brug.

Enhver gengivelse, repræsentation, offentliggørelse, videregivelse, brug eller ændring, helt eller delvis, af vores websted og/eller elementer herpå uden forudgående skriftlig tilladelse fra ACOLAD (NIKITA GROUP) udgør en lovovertrædelse og vil resultere i civil- og/eller strafferetlig retsforfølgelse.

Det forhold, at ACOLAD (NIKITA GROUP) muligvis ikke indleder retsforfølgelse, straks ACOLAD (NIKITA GROUP) bliver bekendt med en sådan uautoriseret brug, skal ikke fortolkes som en accept af den pågældende brug eller et afkald på retten til at retsforfølge denne.

 1. Links til andre websteder

Dette websted kan indeholde links til websteder, der tilhører tredjepart. ACOLAD (NIKITA GROUP) har ingen kontrol over disse websteder og kan således ikke drages til ansvar for tilgængeligheden af eller indholdet på disse websteder. ACOLAD (NIKITA GROUP) er ikke ansvarlig for skader, der sker som følge af adgang til disse websteder. Anvendelsen af disse websteder sker på brugerens eget ansvar. Det er ikke tilladt at linke til dette websted uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra ACOLAD (NIKITA GROUP).

 1. Ingen garanti

Alle oplysninger og dokumenter, der er tilgængelige på dette websted, er som de forefindes. ACOLAD (NIKITA GROUP) udsteder ingen udtrykkelig eller stiltiende garanti og kan ikke drages til ansvar for anvendelsen af webstedet eller dets indhold. ACOLAD (NIKITA GROUP) er ikke ansvarlig for unøjagtigheder, fejl eller udeladelser i indholdet på dette websted.

 1. Begrænsning af ansvar

ACOLAD (NIKITA GROUP) eller virksomheder, som er omtalt på dette websted eller er involveret i udvikling, produktion eller levering af dette websted, kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab af enhver art som følge af forbindelsen til, adgangen til eller brugen af dette websted eller oplysninger fra dette websted, navnlig i tilfælde af fejl, nedbrud, problemer eller afbrydelser i forbindelse med dette websteds funktionalitet eller i forhold til dette websteds midlertidige eller permanente manglende tilgængelighed.

Endvidere kan ACOLAD (NIKITA GROUP) gøres ansvarlig for eventuelle skader som følge af inficeret hardware i brugerens computer i form af virus eller lignende. Det er brugerens ansvar at træffe alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse mod virus i forbindelse med adgang til webstedet eller download af dokumenter herfra.

Under alle omstændigheder er ACOLADS (NIKITA GROUP) ansvar for eventuelle skader som følge af brugen af dette websted, uanset den juridiske baggrund, herunder ansvarspådragende handlinger, begrænset til skader, som er påført forsætligt eller som følge af grov uagtsomhed. Inden for rammerne af det maksimalt tilladte begrænsede ansvar i henhold til gældende lov, dog med undtagelse af grov eller forsætlig pligtforsømmelse, kan ACOLAD (NIKITA GROUP) under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte eller uhåndgribelige skader, især, men ikke begrænset til, serviceafbrydelser, tab af data, tab af omsætning eller tab af indtjening, der måtte opstå som følge af brug eller manglende mulighed for brug af hele eller dele af webstedet.

ACOLAD (NIKITA GROUP) er ikke ansvarlig for konsekvenserne af force majeure eller uforudsete omstændigheder, herunder især, men ikke begrænset til, katastrofer, brand, interne eller eksterne afbrydelser.

 1. Overdragelse

Inden for rammerne af virksomhedens overdragelse til tredjepart overdrages aftaler mellem ACOLAD (NIKITA GROUP) og brugeren automatisk til erhververen.

Brugeren giver på forhånd ACOLAD (NIKITA GROUP) tilladelse til at tildele eller overdrage disse kontraktmæssige rettigheder til enhver anden person, forudsat at ACOLAD (NIKITA GROUP) først orienterer kunden/brugeren i henhold til artikel 1216 i den franske Code civil, idet det understreges, at hvis brugeren er en privatperson, kan han/hun gøre indsigelse mod overdragelsen af vedkommendes aftale med ACOLAD (NIKITA GROUP) til erhververen, såfremt der er tale om en forringelse af rettighederne.

 1. Betænkningstid – Opsigelse – Urimelige forhold

I henhold til disse vilkår og betingelser for brug accepterer brugere, der er privatpersoner, at tjenesterne omfatter digitalt indhold, som ikke leveres i print, og at leveringen af disse tjenester påbegyndes efter disses forudgående og udtrykkelige tilsagn. Således accepterer brugeren udtrykkeligt, at tjenesterne, i overensstemmelse med artikel L. 221-18, nr. 13, i den franske forbrugeraftalelov, ikke er genstand for en betænkningsperiode, som de dermed giver afkald på.

ACOLAD (NIKITA GROUP) forbeholder sig ret til at lukke din konto, med syv dages varsel, hvis det viser sig, at brugeren ikke overholder sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser.

Brugerens og ACOLADS (NIKITA GROUP) forpligtelser kan ophæves i tilfælde af force majeure i henhold til disse vilkår og betingelser for brug. Såfremt en begivenhed, der er defineret som force majeure, varer i mere end tredive (30) dage, vil kontoen automatisk blive lukket, og hverken brugeren eller ACOLAD (NIKITA GROUP) vil være berettiget til økonomisk kompensation.

 1. Mægling

I tilfælde af tvister vedrørende anvendelse og/eller fortolkning af disse vilkår og betingelser for brug har brugeren mulighed for at deltage i en mæglingsprocedure eller anden form for tvistbilæggelsesproces.

For brugere, der er privatpersoner, i det omfang dette ikke strider mod den franske forbrugeraftalelov og andre gældende bestemmelser, kan enhver forbrugerrelateret tvist eller retssag pålægges at blive løst ved tvistbilæggelse gennem mægling via den onlinebaserede tvistbilæggelsesplatform. Brugere kan indbringe en tvist for forbrugerombudsmanden ved at udfylde en formular på den onlinebaserede tvistbilæggelsesplatform - klik her.

 1. Aftale om dokumentation

 

Ved at sætte kryds i feltet og bekræfte, at man accepterer disse vilkår og betingelser for brug, anerkender brugeren i henhold til artikel 1367 i den franske Code civil, at han/hun ved sin elektroniske underskrift, der har samme værdi mellem parterne som en underskrift skrevet i hånden, accepterer disse betingelser i forhold til ACOLAD (NIKITA GROUP).

Generelt accepterer brugeren, at ethvert dokument, der er underlagt denne procedure, udgør konkret dokumentation svarende til en udveksling af e-mails mellem ACOLAD (NIKITA GROUP) og brugeren (selv uden for rammerne af en sådan procedure), således at enhver korrespondance eller aftale har juridisk gyldighed i forhold til den pågældende handling på samme måde som ved en håndskreven underskrift.

Medmindre andet kan dokumenteres ved en domstol, udgør al udveksling af e-mails mellem brugeren og ACOLAD (Nikita Group) retskraftig dokumentation både gensidigt og i forhold til tredjepartsmodtager med samme beviskraft som et papirdokument.

 1. Gældende lovgivning og jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser for brug er underlagt fransk lovgivning. Enhver tvist vedrørende dette websted henhører under jurisdiktion af retten i NANTERRE, medmindre der tildeles særlig jurisdiktion som følge af en bestemt juridisk bestemmelse.

 1. Kontakt os

|Hvis du har spørgsmål vedrørende oplysninger om produkter på webstedet eller vedrørende selve webstedet, kan du sende en e-mail til følgende adresse: hello(@)mailing-acolad.com.

Lad os tale om dit projekt

Vi vender hurtigt tilbage til dig.